636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Hans Fugls Vej, Horslunde – separatkloakering

Projektet er anden etape af kloaksepareringen i Horslunde. Projektet er beskrevet i Lolland Kommunes spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er forpligtiget til at gennemføre kloaksepareringen.

Spildevandsledningerne i en stor del af Horslunde er fællesledninger. Disse ledninger er i dag under pres, når det regner, og Lolland Spildevand A/S modtager ofte henvendelser om opstuvning i ledningerne. Som følge af klimaforandringer forventes ledningerne at blive udsat for større pres de kommende år. Ledningsnettet i det viste område skiftes derfor ud med et separatkloakeret system, hvor kapaciteten tilpasses Lolland Kommunes øgede krav i spildevandsplanen.

Hvem er berørt

I 2021 skal alle husstande på Hans Fugls Vej derfor separatkloakeres.

Arbejderne vil komme til at berøre mange kunder og leverandører i området, særligt på grund af de mange blinde veje, som i perioder vil umuliggøre trafik til og fra flere af ejendomme.

Adgangsforhold

Information om afspærringer m.v. er endnu ikke afklaret med myndigheden. Men vejen lukkes delvist, og Lolland Spildevand A/S bestræber sig på, at der etableres midlertidige udkørsler fra området, i det omfang der kan opnås tilladelse fra Lolland Kommune. De midlertidige udkørsler vil være nødvendige, da arbejdet med etablering af de nye kloakker vil spærre vejen i fuld bredde. Renovation, post, redningskøretøjer o.l. vil ligeledes være afhængige af de midlertidige udkørsler.

Hvornår udføres arbejdet

Projektperioden forventes af være fra primo juni til ultimo oktober 2021.

Hvem kan jeg kontakte

Projektleder: Thomas Kjær – telefon 72 30 11 11

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 12. maj 2021

Licitationen er nu afholdt, og det bliver MSE Entreprise A/S, der skal udføre gravearbejdet på Hans Fugls Vej.

I uge 23 vil gravearbejdet starte op på Hans Fugls Vej, men entreprenøren vil dog allerede være at finde i området fra uge 21/22.

Den lidt senere opstart skyldes, at der er lange leveringstider på at få leveret materialer.

Foreløbig tidsplan kommer hurtigst mulig.

Stikskitser:

Alle grundejere med bebyggelse på matriklen har modtaget brev bilagt stikskitse for placering af stikledning.

Vi gør opmærksom på, at det kun er placeringen af stikledningen, som vi ønsker klarlagt på nuværende tidspunkt. Jeres kloakarbejde på egen grund vil først blive varslet af Lolland Kommune, når anlægsarbejderne er færdige.

Vi takker for alle de stikskitser, som vi allerede har modtaget retur, og kan samtidig oplyse, at vi ligeledes er i dialog med enkelte grundejere omkring stikskitse og stikplacering.

Vi mangler dog stadig at modtage de sidste stikskitser retur. Vi skal derfor opfordre til, at disse stikskitser returneres snarest muligt, så den sidste projektplanlægning kan færdiggøres. Vi ser frem til at modtage disse – eller høre fra jer.

Opdatering pr. 19. april 2021

Kloakprojektet er sendt i udbud, og vi forventer, at gravearbejdet påbegynder i sidste halvdel af maj måned 2021.

Der vil fortsat være aktivitet i området frem til gravearbejdet påbegyndes. Dette arbejde har bl.a. til formål at dokumentere eksisterende forhold i området.

Opdatering pr. 4. februar 2021

Der vil i den kommende tid blive foretaget forundersøgelser til brug for projekteringen af det forestående anlægsprojekt.

Forundersøgelserne vil bl.a. bestå af besigtigelse af området og udtagning af jordprøver.