Her graver vi

Hans Fugls Vej, Horslunde – separatkloakering

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

Projektet er anden etape af kloaksepareringen i Horslunde. Projektet er beskrevet i Lolland Kommunes spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er forpligtiget til at gennemføre kloaksepareringen.

Spildevandsledningerne i en stor del af Horslunde er fællesledninger. Disse ledninger er i dag under pres, når det regner, og Lolland Spildevand A/S modtager ofte henvendelser om opstuvning i ledningerne. Som følge af klimaforandringer forventes ledningerne at blive udsat for større pres de kommende år. Ledningsnettet i det viste område skiftes derfor ud med et separatkloakeret system, hvor kapaciteten tilpasses Lolland Kommunes øgede krav i spildevandsplanen.

Hvem er berørt?

I 2021 skal alle husstande på Hans Fugls Vej derfor separatkloakeres.

Arbejderne vil komme til at berøre mange kunder og leverandører i området, særligt på grund af de mange blinde veje, som i perioder vil umuliggøre trafik til og fra flere af ejendomme.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden primo marts til ultimo oktober 2021.

Adgangsforhold

Information om afspærringer m.v. er endnu ikke afklaret med myndigheden. Men vejen lukkes delvist, og Lolland Spildevand A/S bestræber sig på, at der etableres midlertidige udkørsler fra området, i det omfang der kan opnås tilladelse fra Lolland Kommune. De midlertidige udkørsler vil være nødvendige, da arbejdet med etablering af de nye kloakker vil spærre vejen i fuld bredde. Renovation, post, redningskøretøjer o.l. vil ligeledes være afhængige af de midlertidige udkørsler.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Thomas Kjær – telefon 72 30 11 11

Opdateringer

Asfaltering af Hans Fugls Vej vil være afsluttet i uge 38.

Entreprenøren forventer at blive færdig med ledningsarbejdet i uge 36.

Herefter vil der ske retablering af fortove, kantstene m.v. samt klargøring til asfaltering. Det forventes, at der vil være asfalteret inden for de kommende 3 uger.

I uge 31 og 32 vil entreprenøren færdiggøre ledningsarbejdet på stamvejen, mens ledningsarbejdet på stikvejen fra nr. 11-29 vil blive færdiggjort i uge 33 og 34.

Retablering af fortove og klargøring til asfaltering vil blive påbegyndt i uge 35.

 

Entreprenøren er færdig med ledningsarbejdet på stikvejen fra nr. 31-47 samt på selve stamvejen, dvs. fra byggepladsen forenden af stamvejen og op til nr. 11.

I det der skal foretages TV-inspektion af den nye ledning, vil der først på et senere tidspunkt ske retablering af vej og fortov.
Nærmere information følger.

Entreprenøren forventes at blive færdig med hovedledningen på stikvejen fra nr. 31-47 i dag fredag den 2. juli 2021.

I næste uge (uge 27) vil indkørslen til Hans Fuglsvej 8-32 være spærret for al kørende trafik den 6., 7. og 8. juli 2021, som også meddelt fra entreprenøren. Vi opfordrer derfor jer beboere til at parkere jeres køretøjer i nærområdet, således at I kan benytte dem, mens indkørslen er spærret.

Entreprenøren påbegynder så småt sommerferie, men vil gennem hele sommeren fortsætte med grave- og ledningsarbejder på selve stamvejen og stikvejen nr. 31-47.

Indkørslen til Hans Fugls Vej 8-32 bliver genåbnet allerede i dag den 22. juni 2021 omkring middagstid, idet entreprenøren er stødt ind i tekniske problemer i forbindelse med gravearbejderne, og der først kan fås materialer om ca. 1 uge. Opgravningen bliver derfor dækket til, men der vil atter ske opgravning, når først materialer er modtaget, og entreprenøren er klar til at fortsætter arbejderne.

I stedet vil entreprenøren allerede i dag forsætte arbejderne op ad stikvejen fra nr. 31-47.
Beboerne må forvente, at der i perioder ikke kan køres til og fra ejendommene, og at der skal findes alternative parkeringsmuligheder. Beboerne er orienteret herom pr. brev fra entreprenøren.

Indkørslen til Hans Fugls Vej 8-32 vil være spærret for al kørende trafik den 21., 22. og 23. juni 2021, som også meddelt fra entreprenøren.

Vi opfordrer derfor jer beboere til at parkere jeres køretøjer i nærområdet, således at I kan benytte dem, mens indkørslen er spærret.

Indkørslen til Hans Fugls Vej 34-74 vil være spærret for al kørende trafik den 14. og 15. juni 2021.

Vi opfordrer derfor jer beboere til senest den 13. juni 2021 at have flyttet jeres køretøjer og parkeret dem i nærområdet, således at I kan benytte dem, mens indkørslen er spærret.

Entreprenøren er nu i gang  med etableringen af den nye regnvandsledning på Hans Fugls Vej.

Tak for de mange stikskitser som vi allerede har fået retur.

Vi mangler stadig at få nogle enkelte stikskitser retur. Vil I være med til at sætte rekord i indleverede stikskitser, så skynd jer at returnere de sidste, så vi kan få fuldt hus.

Licitationen er nu afholdt, og det bliver MSE Entreprise A/S, der skal udføre gravearbejdet på Hans Fugls Vej.

I uge 23 vil gravearbejdet starte op på Hans Fugls Vej, men entreprenøren vil dog allerede være at finde i området fra uge 21/22.

Den lidt senere opstart skyldes, at der er lange leveringstider på at få leveret materialer.

Foreløbig tidsplan kommer hurtigst mulig.

Stikskitser:
Alle grundejere med bebyggelse på matriklen har modtaget brev bilagt stikskitse for placering af stikledning.

Vi gør opmærksom på, at det kun er placeringen af stikledningen, som vi ønsker klarlagt på nuværende tidspunkt. Jeres kloakarbejde på egen grund vil først blive varslet af Lolland Kommune, når anlægsarbejderne er færdige.

Vi takker for alle de stikskitser, som vi allerede har modtaget retur, og kan samtidig oplyse, at vi ligeledes er i dialog med enkelte grundejere omkring stikskitse og stikplacering.

Vi mangler dog stadig at modtage de sidste stikskitser retur. Vi skal derfor opfordre til, at disse stikskitser returneres snarest muligt, så den sidste projektplanlægning kan færdiggøres. Vi ser frem til at modtage disse – eller høre fra jer.

Kloakprojektet er sendt i udbud, og vi forventer, at gravearbejdet påbegynder i sidste halvdel af maj måned 2021.

Der vil fortsat være aktivitet i området frem til gravearbejdet påbegyndes. Dette arbejde har bl.a. til formål at dokumentere eksisterende forhold i området.

Der vil i den kommende tid blive foretaget forundersøgelser til brug for projekteringen af det forestående anlægsprojekt.

Forundersøgelserne vil bl.a. bestå af besigtigelse af området og udtagning af jordprøver.