636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Horslunde (området Nørrevænget og Nylandsvej) – separatkloakering

I år skal alle husstande i Nørrevænget, Møllevænget, del af Hovedgaden (fra Nylandsvej til Nylandsvej), Vesterled og Nylandsvej i Horslunde separatkloakeres.

Spildevandsledningerne i en stor del af Horslunde er fællesledninger. Disse ledninger er i dag under pres, når det regner, og vi modtager ofte henvendelser om opstuvning i ledningerne. Som følge af klimaforandringerne forventes ledningerne kun at blive udsat for større pres de kommende år. Ledningsnettet i det viste område skiftes derfor ud til et separatkloakeret system, hvor kapaciteten tilpasses Lolland Kommunes øgede krav i spildevandsplanen. Arbejderne vil komme til at berøre mange kunder og leverandører i området, særligt forårsaget af de mange blinde veje, som i perioder vil umuligøre trafik til og fra mange af ejendommene.

Projekt forventes opstartet medio juni måned 2020 og vil løbe frem til ultimo november måned 2020.

Projektleder: Ingeniør Thomas Kjær

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 4. maj 2021

Entreprenøren er næsten færdig med de sidste fejlrettelser, og forventer at arbejderne er afsluttet mandag i uge 19.
 
Vi vil derfor takke de berørte grundejere m.fl. for tålmodigheden.

Opdatering pr. 19. april 2021

Projektet er ved at nærme sig sin afslutning.

Der er i forbindelse med gennemgang af projektet blevet konstateret nogle fejl og mangler i det udførte arbejde. Dette medfører, at der flere steder skal graves op omkring de satte brønde. Entreprenøren har orienteret om, at dette arbejde vil være færdigt med udgangen af uge 16/2021.

Entreprenøren har i den senere tid været i gang med den sidste retablering, såsom fortove m.m.

Vi opfordre alle grundejere til at udfylde tilfredshedserklæring her på vores hjemmeside, da det være vil en stor hjælp for os, således at vi evt. kan forbedre fremtidige anlægsarbejder.

Opdatering pr. 4. februar 2021

Vesterled: Ledningsarbejder er færdig.

Nylandsvej: Ledningsarbejder på stamvej er færdig, mens ledningsarbejder på stikvejene forventes færdig med udgangen af uge 6.

Hovedgaden (ved Nylandsvej – syd): Krydsning med regnvandsledning forventes udført i uge 6.

Der bliver udført TV-inspektion af ledninger fra uge 6 samt rettelse af eventuelle fejl på ledningssystemet.

Retableringsarbejder vil foregå løbende og forventes færdig i uge 7.

Asfaltering af de sidste veje sker senest primo uge 10.

Opdatering pr. 21. januar 2021

Entreprenøren er gået i gang med stikvejene på Nylandsvej. I stamvejen er de færdig med  hovedledningerne, men der mangler endnu et par stikledninger, før retablering kan påbegyndes.

På Vesterled er entreprenøren i gang med sidste ledningsstræk. Vesterled vil herefter blive retableret.

På Hovedgaden (fra Nørrevænget forbi Møllegården til Nylandsvej) mangler kun mindre ledningsarbejder.

I december 2020 blev der asfalteret på Nørrevænget, Møllevænget, Hovedgaden og Nylandsvej forbi Brugsen. Asfaltarbejdet gennemgås for fejl, og eventuelle fejl vil blive rettet hurtigst muligt.

Opdatering pr. 8. december 2020

Entreprenøren er godt i gang med anlægsarbejdet på den sydlige del af Nylandsvej – det forventes, at man inden jul når til 2. stikvej. Den nordlige del af vejen (fra Hovedgaden til Nylandsvej 29) er færdig – dog mangler asfaltering.

Færdiggørelse af den sydlige del af Nylandsvej, de 2 stikveje og Vesterled vil ske i det nye år.

I uge 51 er der planlagt asfaltering af Nørrevænget, Møllevænget, Hovedgaden og den nordlige del af Nylandsvej.

Opdatering pr. 24. november 2020

Vi har tidligere orienteret om, at arbejderne på Vesterled skulle starte op i uge 48, dette er beklageligvis blevet udsat. Nyt starttidspunkt er endnu ikke fastsat.

Der vil i den kommende tid blive klargjort til asfaltering på Nørrevænget, Møllevænget og Hovedgaden, således at der er asfalteret inden jul.

Opdatering pr. 20. november 2020

Entreprenøren er startet op med arbejderne på Nylandsvej, og på Vesterled vil arbejderne blive startet op i uge 48.

Hovedgaden åbnes for trafik senest den 23. november 2020.

Opdatering pr. 23. oktober 2020

Vi er nu færdige med at foretage den styrede underboring forbi Den Gamle Møllegård.

I den forbindelse skal vi beklage, at underentreprenøren ikke har fuldt vores retningslinjer omkring arbejdstidsophør og dermed har forårsaget uhensigtsmæssig støj onsdag aften/nat.

Der vil fremadrettet ikke forekomme støjgener om aftenen uden forudgående information.

Entreprenøren er begyndt etablere ledninger og brønde på Hovedgaden op mod Dagli’Brugsen.

 

Opdatering pr. 13. oktober 2020

I forbindelse med den tidligere udmeldte omkørsel via Nylandsvej vil der blive parkeringsforbud på Nylandsvej fra den 14. oktober 2020.

Vi opfordrer borgerne til at parkere i indkørsler eller alternative steder.

 

Opdatering pr. 6. oktober 2020

Entreprenøren er knap halvejs med etablering af hovedledningen på Møllevænget.

Fra den 14. til den 19. oktober 2020 vil der ved styret underboring blive etableret spildevandsledning forbi Den Gamle Møllegård.

Trafikinfo:

Hovedgaden bliver spærret for trafik fra den 14. oktober 2020 til den 20. november 2020, hvor der vil blive etableret spildevands- og regnvandsledninger i Hovedgaden. Dog vil der i perioden være begrænset adgang for beboere på Vesterled. Der vil blive etableret omkørsel via Nylandsvej, dette gælder også offentlig transport (bus).

Kørsel til Nørrevænget og Møllevænget kan ske via den gamle banesti (indgang fra Hovedgaden overfor Stationsvej).

Opdatering pr. 24. september 2020

Entreprenøren er færdig med gravearbejdet på Nørrevænget, og der mangler kun stikledningsarbejder.

Den 25. september 2020 vil entreprenøren gøre klar til opstart af gravearbejder på Møllevænget.

Opdatering pr. 4. september 2020

Entreprenøren er i fuld gang med gravearbejdet, men er dog ikke så langt, som tidsplanen viser.

På Nørrevænget er vi plaget af ”løs” jord samtidig med, at vejen er blind. Grundet den store forskel på ledningsdybden, kan vi ikke lægge regnvandsledningen samtidig med spildevandsledningen. Spildevandsledningen bliver lagt først, hvorefter entreprenøren skal tilbage og lægge regnvandsledningen.
Nørrevænget forventes færdig i uge 38/39. De er således ca. 3 uger efter tidsplanen.

Entreprenøren forventer at indhente den tabte tid senere i projektet.

Der vil hurtigst muligt komme en ny opdateret tidsplan på hjemmesiden.

Tak for jeres tålmodighed 😊

Opdatering pr. 25. juni 2020

Der er nu afholdt licitation, og det bliver MSE Entreprise A/S, der skal udføre gravearbejdet.

I uge 33 vil gravearbejdet starte op i Nørrevænget. Entreprenøren er dog allerede at finde i området fra uge 31.

Den senere opstart skyldes, at der har været udfordringer med at få leveret materialer.

Foreløbig tidsplan kan ses herunder.

 

Stikskitser:

Vi har modtaget mange stikskitser, hvilket vi er meget glade for. Stort tak til jer 😊

Vi er i dialog med enkelte grundejere omkring stikskitse og stikplacering

Vi mangler dog stadig en del stikskitser. Det vil derfor være rart, hvis disse kan blive indleveret snarest, så den sidste projektplanlægning kan færdiggøres. Vi ser frem til at modtage disse. 😊

Klik på billedet for at se tidsplan

Uge 33 – 36

Uge 36 – 40

Uge 39 – 42

Uge 41 – 50

Uge 34 – 36

Opdatering pr. 25. maj 2020

Vi er nu kommet så langt i processen, at projektet er sendt ud til nogle entreprenører, så de kan give pris på at udføre kloakprojektet. Vi finder entreprenøren primo juni 2020.

Den overordnede tidsplan for projektet ser p.t. således ud:

  • Opstart: medio juni 2020
  • Afsluttet: ultimo november 2020

Informationsmøde m.v.:

Det var meningen, at der skulle være afholdt et informationsmøde vedrørende projektet. På grund af ”coronasituationen” har det ikke være muligt at afholde dette møde.

Der vil blive sendt et infomationsbrev ud til de berørte grundejere.

Ellers kan der følges med her på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive opdateret med nyt om projektet.

Opdatering pr. 2. april 2020

Strømpeforingen af nedenstående ledningsstræk, som var planlagt til den 4. og 5. april 2020, er ændret til søndag den 19. april 2020.

Opdatering pr. 26. marts 2020

Den 4. og 5. april 2020 vil der ske strømpeforing af ledningsstrækket vist på kortet nedenfor.

Det er entreprenør Per Aarsleff A/S, der forestår arbejdet og sørger for information til de berørte borgere.

Den 25. marts 2020 blev forarbejdet til strømpeforingen startet op – dvs. rensning af rør.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.