Nyheder » 15. juli 2021

Hvem er ansvarlig for vandinstallationen?

Stophane

Lolland Vand får af og til spørgsmål om, hvem der har ansvaret for dele af vandinstallationen til en ejendom.

I den seneste tid har det f.eks. drejet sig om stophaner/afspærringsventiler, som er placeret før en målerbrønd på privat grund, dvs. indenfor skel.

Spørgsmålet er blevet aktuelt, da Lolland Vand i nogle tilfælde placerer en ny stophane/afspærringsventil udenfor skel i forbindelse med, at stikledningen – også uden for skel – er blevet udskiftet. Den gamle stophane/afspærringsventil, som stadig er placeret indenfor skel, indgår nu som en del af vandinstallationen fra skel til målerbrønd, som altid er grundejerens ansvar.

Hvad forstås ved jordledning og vandinstallation?

  • Jordledning:
    Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.
  • Vandinstallation
    Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører Lolland Vand A/S. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Her til hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.
  • Stikledninger og afspærringsanordninger, jf. regulativets afsnit 5.1
    Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Lolland Vand A/S. Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

Ovenstående definitioner fremgår af ”Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S – Gældende fra 31. marts 2016”, hvor du har mulighed for at læse mere om, hvem der har ansvaret for hvad.