For el-installatører

Det er dig som elinstallatører, der har pligt til at udarbejde til- og færdigmeldinger på de elinstallationer, som virksomheden udfører. Du skal tilmelde installationerne elektronisk på installationsblanketter udarbejdet af Dansk Energi.

Nye elinstallationer

Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande, skal du tilmelde til os. Du skal sende en blanket for hver installation/måler.

Der kan først opsættes en måler, når kunden har valgt elleverandør.

Elmåleren skal placeres, så der for netselskabet er uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning, jf. fællesregulativet 2019 pkt. 16.2.

Ved uhindret adgang forstås, at netselskabet har adgang til elmåleren uden forudgående aftale med kunden.
For så vidt angår boliger i tæt lav bebyggelse, parcelhuse og fritidshuse og ubemandede anlæg, placeres elmålere udvendigt.

Ønsker du at tilslutte en elinstallation i et bestemt kabelskab, skal du skrive kabelskabsnummeret på installationsblanketten.

Vigtigt

Det er vigtigt, at du udfylder felterne på installationsblanketten korrekt. Især er det vigtigt, at tilbudsadressen og betaleradressen er rigtig, da kunden typisk ikke er flyttet ind på den nye adresse endnu. Telefon og e-mail skal altid udfyldes. Hvis tilmeldingen ikke er udfyldt korrekt, kan vi afvise den. Det samme gælder installationsblanketter, der ikke er i den rigtige kategori. Du kan f.eks. ikke anvise på en til- og færdigmeldingsblanket.

Ved tilmelding af byggerier, hvor du først skal anvende byggestrøm, skal du tilmelde byggestrømmen og den blivende installation til parcelhuset hver for sig. Vi opsætter først byggestrømsmåler, herefter den permanente måler. Investeringsbidraget skal være betalt, inden vi opsætter den permanente måler.

Hvis du ønsker at etablere en anden midlertidig forsyning, skal du tilmelde den til os. Måleren opsættes ligeledes af os.

Du skal anvende til- og færdigmeldinger ved brudte plomber.

Ved ampereudvidelser, der ikke kræver ændring af målerforhold, skal der laves en tilmelding.

Nettilslutning i kabelskabe udføres af os, medmindre andet er aftalt. Der afregnes i henhold til de gældende tilslutningstakster.

Installatør­vejledning

Vi har valgt at overdrage driftslederansvaret til elinstallatørerne til på eget initiativ at udtage og isætte stikledningssikringer i kabelnet.

Ansvaret, for at Standarderne DS/HD 60364 og EN 50110 samt bekendtgørelse 1082 og 1608 overholdes, påhviler elinstallatøren.

Det betyder, at elinstallatøren ved disse arbejdsopgaver har samme ansvar som driftslederen med hensyn til sit personales sikkerhed. Herunder at elinstallatøren har givet den relevante instruktion.