636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Ofte stillede spørgsmål

Du kan begrænse mængden af regnvand i kloakkerne på forskellige måder:

 • Led regnvandet ud i faskiner eller på græsarealer.
 • Led regnvandet til naturlige lavninger eller kunstige bassiner og lad det fordampe herfra.
 • Vælg en belægning omkring dit hus, som regnvandet kan sive ned igennem.
 • Saml regnvandet i regnvandstønder.
 • Genbrug regnvandet til f.eks. havevanding og bilvask.

Afløbsvandet fra køkkenvask, bad m.v. løber ned i et underjordisk kloaksystem, der leder vandet til offentlig kloak ude i gaden. Ofte ledes dit regnvand samme vej. Lolland Spildevand A/S’ kloak er ude i gaden.

Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så vi kan komme til at rense kloaksystemet. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Her er skillelinjen mellem din kloak og kloakken, der tilhører Lolland Spildevand A/S. Brønden kaldes en skelbrønd.

Det kan du gøre på følgende måder:

 • Alle vandlåse og gulvafløb skal renses jævnligt.
 • Pumper og højvandslukker skal jævnligt tilses og renses.
 • Tagrender skal renses hvert år efter løvfald.
 • Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.
 • Løft engang imellem dækslet på din rensebrønd og se, om den er ved at stoppe til.
 • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.
 • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen.
 • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet.
 • Hæld aldrig maling, terpentin, medicin eller andre skadelige stoffer i kloakken.
 • Plant ikke træer over eller umiddelbart ved siden af kloakrør.
 • Dæk ikke kloakdæksler til med jord eller fliser.
 • Reparationer på dit afløbssystem skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Når Lolland Spildevand A/S i samarbejde med et privat spulefirma foretager spuling af kloakker, kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Du kan udgå lugtgener og vand på gulvet ved at dække alle gulvafløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra dine vandlåse på grund af trykket.

Afdæk toilet og gulvafløb med f.eks. en gulvklud eller et håndklæde. Luk låget på toilettet. Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåget (f.eks. bøger) og gulvafløb (f.eks. et bundt gamle aviser).

 • Spulefirmaet, som Lolland Spildevand A/S har engageret til opgaven, kan komme til at tømme dine vandlåse for vand, hvorefter der opstår lugtgener. Hvis det er tilfældet, så fyld vand i alle gulvafløb, åben for alle vandhaner i et par minutter og træk ud i toilettet.

Lolland Spildevand A/S har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.

Lolland Spildevand A/S har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem er i orden. Det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning, inden for de økonomiske rammer vi har.

Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre nettet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

 • Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen. Vand i kælderen kan også skyldes, at kloaksystemet under dit hus er stoppet til.

Har du ofte oversvømmelse i din kælder, kan du få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Ja, grundvandet kan stige op i din kælder. Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan vandet være grundvand, der er sivet ind i din kælder, men det kan også være regnvand. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, et utæt kældergulv eller en utæt tagnedløbsbrønd uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

Der vil altid kunne opstå problemer, så kloakken ikke fungerer efter hensigten. Ledningerne kan stoppe til, pumper kan svigte, og systemet kan i sjældne tilfælde blive overbelastet.

Vi sørger altid for at løse problemerne så hurtigt som muligt, således at generne bliver minimeret.

Det kan være svært at konstatere, hvor fejlen ligger. Forsøg eventuelt at finde den gennemløbsbrønd, der altid skal være inde på din egen grund. Løber vandet i brønden, er problemet helt sikkert inde hos dig selv. Hvis vandet står op i brønden, er der stor chance for, at problemet er i de offentlige ledninger. Der er dog fortsat mulighed for, at fejlen er på din del af stikledningen (inden for skel).

Hvis der er fejl inde på din egen grund, skal du selv sørge for at få problemet løst. Kan du ikke selv løse problemet, kan du få hjælp af et slamsugerfirma, en kloakmester eller en VVS-installatør.

 • Er din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak (herunder ejendomme med trix- og septiktank), skal du kontakte Park & Vej på tlf.nr. 54 67 72 00.
 • HUSK! at tjekke afløbene på egen grund inden du kontakter Park & Vej. Såfremt fejlen findes på egen grund, vil Park & Vejs arbejdstid blive faktureret dig.
 • Er din ejendom tilsluttet offentlig kloak. og det kun er ét afløb, der er stoppet, kan du eventuelt kontakte et slamsugerfirma.
 • Er din ejendom tilsluttet offentlig kloak, og er det flere afløb, der er stoppet, skal du kontakte et slamsugerfirma. Hvis slamsugerfirmaet finder ”proppen” uden for skel, sendes regningen til Lolland Spildevand A/S.
 • Er din ejendom tilsluttet offentlig kloak, og vandet synker langsomt i toilet, håndvask, afløb, kan du eventuelt kontakte et slamsugerfirma

Der henvises i øvrigt til vores pjece ”Sådan fungerer din kloak”.

 • Hvis du oplever lugtgener fra brønddæksel i offentligt areal, skal du kontakte Lolland Spildevand A/S.
 • Hvis du oplever lugtgener fra en vejrist, skal du kontakte Park & Vej på tlf.nr. 54 67 72 00.
 • Hvis du oplever lugtgener fra en brønd på egen grund, er det dit eget ansvar. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester. Inden du ringer, skal du tjekke, om der er vand i brønden.
 • Hvis du oplever lugtgener indendørs, skal du tjekke alle vandlåse i gulvafløb, vaske og toiletter. Er vandet væk, skal der fyldes op med vand. Fortsætter lugtgenerne, kan du eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester.
 • Hvis det er ved en vejrist, skal du kontakte Park & Vej på tlf. nr. 54 67 72 00.
 • Hvis det er ved et brønddæksel i offentligt areal, skal du kontakte Lolland Spildevand A/S.
 • Hvis det er øvrige steder, skal du kontakte Park & Vej på tlf.nr. 54 67 72 00.
 • Hvis det er en vejrist i vejsiden, skal du kontakte Park & Vej på tlf.nr. 54 67 72 00.
 • Hvis det er et brønddæksel i offentligt areal, skal du kontakte Lolland Spildevand A/S.

Ser du en rotte, eller er der huller i jorden ved fundament eller brønde, kan du bruge dette link RotteWeb til anmeldelse, eller du kan kontakte Lolland Kommune – Borgerservice på tlf. 54 67 67 67.

 • I henhold til Vandløbsloven må overfladevand løbe hvorhen, det vil ved naturlig afstrømning (ingen terrænreguleringer). Hvis der strømmer vand fra en mark ind på en grundejers ejendom, er det grundejerens eget ansvar at afhjælpe problemet.
 • I livstruende situationer, hvor mennesker eller dyr er i fare, eller hvor der er risiko for at store værdier ødelægges, kontaktes Lolland Falster Brandvæsen på tlf.nr. 61 94 80 00.