636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Om vand

Kvaliteten af drikkevand

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand er rent og smager godt. Sammenlignet med mange andre lande er den samlede kvalitet af drikkevand i Danmark rigtig god. Det skyldes, at der i Danmarks undergrund er store grundvandsmagasiner, og at jordlagenes sammensætning bevirker, at regnvandet bliver renset effektivt, når det siver ned igennem jorden til grundvandet.

Vi fører løbende kontrol med drikkevandet for at sikre, at det overholder de krav, som myndighederne stiller.

Vi tester drikkevandet for bakterier og miljøfremmede stoffer. Vi har derfor vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger. Vi kontrollerer vandets kvalitet flere steder i vandforsyningsanlægget og ude ved forbrugerne.

Fra grundvand til drikkevand

Inden drikkevandet fosser ud af vandhanen, har det været igennem en række processer. Vandets vej fra grundvand til drikkevand kan opdeles i tre kategorier – indvinding, behandling og distribution.

Indvinding

Grundvandet pumpes op fra vandboringer, der ligger rundt om i naturen. Vi forsøger at holde vandboringerne godt beskyttet mod forurening. Vi har i alt 33 vandboringer, hvorfra vi pumper grundvand op.

Behandling

Når vi har pumpet grundvandet op, sikrer vi, at det lever op til de krav, vi i Danmark stiller til kvaliteten af drikkevand.

  • Først iltes vandet, for at det kan behandles, og lugten fra det naturlige indhold af svovlbrinte forsvinder.
  • Herefter sendes vandet gennem store sandfiltre, der tilbageholder jern, mangan og ammonium.
  • Vi leder vandet til rentvandstanken, hvor det er klar til at blive pumpet ud til forbrugerne.

Distribution

Det rene drikkevand pumper vi ud til forbrugerne gennem et flere hundrede kilometer langt ledningsnet, som Lolland Vand A/S driver og vedligeholder.

Værd at vide om drikkevand

Vores grundvand er truet, og derfor skal vi passe på det. To tredjedele af Danmark er dækket af landbrug, og 10% er byer, veje, og tekniske anlæg.

Landbruget bruger gødning og sprøjtegifte, som giver risiko for forurening af grundvandet. Sprøjtegifte kan også komme fra haver, gårdspladser, stier, grønne anlæg og nedgravede dunke og affald, som kan være svære at finde.

Under mange byer er grundvandet forurenet med miljøfremmede stoffer fra industri og tankanlæg. Andre steder er det gamle lossepladser og nedgravede rester af gift, som truer grundvandet.

Indvindingen af vand påvirker også naturen. Mange steder er moser, kildevæld og vandløb påvirket af indvindingen. Hvis vi indvinder for meget, kan kvaliteten af grundvandet også blive forringet.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge i fremtiden

Stort set alt vores drikkevand kommer fra det rene grundvand. Hvis vores grundvand bliver forurenet, går det ud over kvaliteten af vores drikkevand.

Udover at vi får dårligere drikkevand, vil det også blive dyrt. Hvert år bliver drikkevandsboringer lukket på grund af forurening, og de skal erstattes af nye boringer og ledninger. Det koster en vandforsyning mellem 1 og 5 millioner kroner at etablere en ny boring. Med tiden vil det blive sværere at finde vandressourcer til de nye vandboringer. Alt, hvad vi gør, påvirker naturen.

Beskyt drikkevandet

Hvis vi fortsat vil have rent og friskt drikkevand, der kommer fra grundvandet, kræver det, at vi passer på det.

Vi skal:

  • undgå sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes og indvindes
  • rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet
  • lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet
  • indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen
  • sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan.

Vandets kredsløb

Sol og varme får vandet i havet til at fordampe og stige til vejrs, hvor det bliver til skyer. I skyerne bliver vanddampene fortættet til vand, der på et tidspunkt falder ned som regn.

Når regnen rammer jorden, fordamper en del af vandet og stiger op mod himlen igen. En anden del af vandet bliver optaget af planter gennem deres rødder, mens den sidste del af vandet siver ned i undergrunden.

Hvor meget regnvand, der siver helt ned i undergrunden, afhænger af jordens overflade, dræningsanlæg og af jordlagene. Det er nemmere for regnvandet at sive ned i jorden ude på landet end inde i byerne, hvor asfalt, fliser og bygninger stopper det.

Vandet, der samler sig i undergrunden, kalder vi grundvand. Det er herfra, vi pumper vandet op til dig og de øvrige forbrugere.

Ude hos forbrugerne bliver vandet brugt og ledt ud i afløbet. Nu er det blevet til spildevand. Spildevandet bliver ledt i kloakrør til renseanlægget, inden vi igen leder det ud i havet.

Og sådan bliver vandets kredsløb ved og ved.