636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Lolland Varme A/S, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som Lolland Varme A/S har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har afgørelsen på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Afgørelsen om at Lolland Varme A/S ikke giver dig medhold (eller kun vil give dig delvist medhold) kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet for Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
Mail: post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside www.energianke.dk.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online.

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energifor-syningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Tlf.: 4171 5400
www.forsyningstilsynet.dk
post@forsyningstilsynet.dk

 

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklage-nævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 7240 5600
www.ekn.dk
ekn@naevneneshus.dk