636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Gebyrer

Gældende fra 1. marts 2021

Nakskov Elnet A/S

 

Takst u/moms Takst m/moms
Netselskab til kunde
Betalingsaftale1 260,00
For sen betaling fra erhvervskunde 1,3 310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 1.400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440,00 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660,00 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning/installatør nedtager 770,00 962,50
Nedtagning af måler 950,00 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490,00 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 100,00
Udbringning af måler 250,00 300,00
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
Netselskab til elhandler via DataHub
Aflæsningsbesøg 500,00 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 1.087,50
Fjernbetjent afbrydelse6 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning5 680,00 850,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00 1.262,50
Genopsætning af nedtaget måler 960,00 1.200,00
Genåbning 650,00 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 1.337,50
Nedtagning af måler 960,00 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning6 90,00 112,50
Skønnet aflæsning 120,00 150,00
Forgæves kørsel6 720,00 900,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
Netselskab til elhandler
For sen betaling fra elhandler1,3 310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100,00
Netselskab til elinstallatør
Forgæves kørsel (elstallatør) 720,00 900,00

1 Gebyret er fritaget for moms.

2 Gebyr fastsat jf. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13.05.2014.

Gebyr fastsat jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002 – ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31.01.2013.

4 Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed, som er indeholdt i selvstændigt gebyr.

5 Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6 Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

 

 

Rentesats pr. 1/1-2017: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Reguleres pr. 1/1 og 1/7.