636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Gebyrer

Gældende for 2020

Nakskov Elnet A/S

Takst u/moms Takst m/moms
Direkte fra netselskab til kunde
Betalingsaftale1 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde 1,3 310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135,00 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400,00  1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00 950,00
Nedtagning af måler 740,00 925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 100,00
Udbringning af måler 240,00 300,00
Til elhandler via datahubben
Aflæsningsbesøg 555,00 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00 837,50
Fjernbetjent afbrydelse 105,00 131,25
Fjernbetjent genåbning 105,00 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260,00 325,00
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning5 790,00 987,50
Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50
Genåbning 625,00 781,25
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445,00 1.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 785,00 981,25
Nedtagning af måler 700,00 875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 93,75
Skønnet aflæsning 65,00 81,25
Forgæves kørsel 560,00 700,00
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler1,3 310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100,00

1 Gebyret er fritaget for moms.

2 Gebyr fastsat jf. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13.05.2014.

Gebyr fastsat jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002 – ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31.01.2013.

4 Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed, som er indeholdt i selvstændigt gebyr.

5 Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

 

 

Rentesats pr. 1/1-2017: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Reguleres pr. 1/1 og 1/7.