636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Rettigheder og pligter

Netbenyttelsesaftale

Forord

Netkunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de dertil hørende bilag. Bestemmelserne med tilhørende bilag er den væsentligste del af retsgrundlaget mellem netkunden og netvirksomheden. Retsforholdet mellem netkunden og forsyningspligtselskabet er ikke reguleret af nærværende bestemmelser. For så vidt angår § 2.2, 3. afsnit henvises til forsyningspligtselskabets leveringsbetingelser.

Retsgrundlaget i øvrigt
Netkunden og netvirksomheden er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende:

Lov om elforsyning indeholder bl.a. regler om netvirksomheders fastsættelse af prisen på den kollektive ydelse, og denne skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

I loven er fastsat regler om nedsættelse af Energitilsynet. Tilsynet kan tage stilling til lovligheden og rimeligheden af netvirksomhedernes priser og betingelser for ydelser. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene.

Energitilsynet er en instans, netkunden kan henvende sig til, hvis netkunden ikke er enig i netvirksomhedens bestemmelser og priser m.v.

Stærkstrømsloven og den i henhold til denne lov udarbejdede Stærkstrømsbekendtgørelse indeholder bestemmelser for udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elanlæg og elinstallationer.

Lov om elinstallatører foreskriver, i hvilket omfang elinstallationer, udvidelser, ændringer og fejlretning skal udføres af autoriserede elinstallatører.

Lov om køb indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af netydelsen.

Lov om produktansvar indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af elektricitet, herunder også levering af elektrisk materiel f.eks. en transformerstation.

Bekendtgørelse om individuel måling m.v. indeholder bestemmelser om krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende m.m.

Bekendtgørelse om kontrol med elmålere indeholder bestemmelser for elmålere. I bekendtgørelsen præciseres kravene til målernes kvalitet og til den løbende kontrol af disse. Bekendtgørelsen omfatter både netselskabernes afregningsmålere hos de enkelte netkunder samt storkunder og de fordelingsmålere, som f.eks. boligselskaber måtte ønske at installere i forbindelse med eget fordelingssystem. Elmålere skal være typegodkendt, og de skal være verificeret af et akkrediteret laboratorium, inden de opsættes.

Fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande indeholder bl.a. bestemmelser for placering og udførelse af måleudstyr og bestemmelser, der har til formål at sikre, at elkvaliteten ikke forringes.

Regulativet indeholder hovedsageligt regler, som netkundens elinstallatør skal overholde, når denne udfører arbejde på netkundens installationer.


Definitioner

Netkunde:
En person (evt. juridisk person), hvis installation direkte eller indirekte er tilsluttet et kollektivt elforsyningsnet, og som aftager eller leverer elektricitet via dette net.

Forbrugssted:
Installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet det kollektive elnet.

Netvirksomhed:
En virksomhed, der driver et kollektivt elforsyningsnet inden for et nærmere afgrænset geografisk område.

Nettilslutning:
Den fysiske tilslutning mellem en installation og en netvirksomheds net.

Tilslutningspunkt:
Det punkt, hvor netvirksomhedens og netkundens net er forbundet med hinanden. Ved indirekte tilsluttede netkunder (lejligheder m.v.) er tilslutningspunktet det punkt, hvor netvirksomhedens net og det interne net (fælles installation for flere netkunder) er forbundet med hinanden.

Stikledning:
Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og netkundens installation eller mellem tilslutningspunktet og det interne net fælles for flere installationer.

Netadgang:
Retten til at blive tilsluttet netvirksomhedens net og som aftager eller leverandør af elektricitet at gøre brug af dette net.

Nettarif:
Prisen for adgangen til og brug af elnettet.

Det kollektive elforsyningsnet:
Det samlede distributions- og transmissionsnet, som har til formål at stå til rådighed for enhver for levering af elektricitet og opsamling af elproduktion.

Distributionsnet:
Ved distributionsnettet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet til en ubegrænset kreds af netkunder, og som forbinder en netkunde med transmissionsnettet.

Transmissionsnet:
Ved transmissionsnet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet fra produktionssteder til distributionsnettet eller at forbinde elforsyningsnet.

Transit:
Transport af elektricitet med henblik på at opfylde aftaler om elhandel, hvor ingen af aftaleparterne aftager eller producerer den pågældende elektricitet her i landet.

Balanceansvarlig (balanceansvarlig elleverandør):
En elleverandør, som har til opgave at afbalancere forskellen mellem indkøbt og faktisk aftag af elektricitet.

Elleverandør:
En virksomhed, der sælger elektricitet til en netkunde.

Systemansvarlig:
En virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed i og sikre en effektiv udnyttelse af sammenhængende elforsyningsnet.

Prioriteret el:
Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker, eller af elproduktionsanlæg, der anvender biogas, affald eller andre fornyelige brændsler, eller vedvarende energi.

 

Paragraffer

§1 Netkundens rettigheder og forpligtelser

Netadgang 1.1
Netkundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår (inkl. bilag) samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning m.m.

Tilslutning til elnettet kan ske efter henvendelse til netvirksomheden, jf. §§ 1.2., 3.5 og 8.1.

Den, der er ejer eller bruger af (dvs. har rådighed over) en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet det kollektive net, kan ved henvendelse til netvirksomheden få netadgang i overensstemmelse med nærværende bestemmelser.

Nærværende bestemmelser gælder adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet.

Netvirksomheden kan forlange dokumentation for adkomsten til den enkelte installation.

Nettilslutning 1.2.
Den fysiske tilslutning af en installation til elnettet følger netvirksomhedens til enhver tid gældende bestemmelser for tilslutning. Vedrørende betaling af investeringsbidrag for nettilslutning henvises til § 8.1.

§2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse

Overtagelse 2.1
Ved overtagelse af en installation med tilslutning og adgang til elnettet rettes henvendelse til netvirksomheden.

Nye netkunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår.

Oplysningspligt 2.2
Netkunden er pligtig at oplyse netvirksomheden om enhver aftale om levering af elektricitet, som skal transporteres gennem netvirksomhedens net.

Netkundens oplysninger skal gives pr. leverandør og skal omfatte aftalt energimængde pr. tidsenhed og leveringsomfang samt aftaler om balanceansvar. Oplysningerne skal være netvirksomheden i hænde på et af netvirksomheden fastsat tidspunkt og dokumenteres over for netvirksomheden.

Såfremt netkunden undlader at oplyse om ovennævnte, anses under forudsætning af forsyningspligtselskabets accept netkundens leverance for omfattet af forsyningspligtselskabets leveringsvilkår.

§ 3 Netvirksomhedens etablering og ændring af anlæg

Netvirksomhedens net 3.1
Netvirksomheden etablerer og vedligeholder de anlæg, der er nødvendige, for at kunden kan levere og aftage elektricitet gennem distributionsnettet.

Tilslutning af installation samt ændringer 3.2
Tilslutning af ny installation samt ændring af eksisterende sker i henhold til netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser.

Tilslutning og ændring skal forud anmeldes til netvirksomheden gennem en autoriseret elinstallatør eller en virksomhed med autorisation.

Stikledning 3.3
Forbindelsen fra tilslutningspunktet til forbrugsstedet (stikledningen) etableres efter retningslinier fastsat i netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser og i stærkstrømslovens administrative bestemmelser.

Udføres stikledningen som luftledning, er det netkundens risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Netvirksomheden er kun erstatningsansvarlig, hvis der fra netvirksomhedens side foreligger forsømmelse.

Ændring af forsyningsniveau 3.4
Netvirksomheden er berettiget til at kræve, at en netkunde overføres fra forsyning fra lavspændingens til forsyning direkte fra transformerstation eller omvendt, såfremt belastningens størrelse og karakter taler herfor.

Netkunders benyttelse af elnettet 3.5
Netvirksomheden stiller – i henhold til anmodningen fra netkunden – kapacitet, svarende til det aftalte leveringsomfang (energi/effekt/ amp.), til rådighed for transport af elektricitet til/fra tilslutningspunktet.

Netvirksomheden kan under henvisning til et skriftligt begrundet afslag fra den systemansvarlige afvise netadgangen.

Begrænset overførsel i nettet 3.6.
Hvis det er muligt kun at overføre elektricitet i begrænset omfang, bestemmer netvirksomheden på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier, hvordan den tilgængelige netkapacitet skal disponeres.

Netvirksomheden er forpligtet til på så tidligt et tidspunkt som muligt at give netkunden meddelelse om sådanne begrænsninger.

Anlæg på netkundens ejendom 3.7
Såfremt det er nødvendigt, for at netvirksomheden kan opfylde sin leveringsforpligtelse overfor den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, at der anbringes forsyningsanlæg, f.eks. master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v., i eller på den pågældende ejendom, skal netkunden (ejeren) stille egnet areal eller rum til rådighed for netvirksomheden.

Forsyning via anlæg på netkundens ejendom 3.8
Netvirksomheden er berettiget til at forsyne andre netkunder via netvirksomhedens anlæg anbragt på den enkelte netkundes (ejeres) ejendom i overensstemmelse med § 3.7. Såfremt netkunden (ejeren) i øvrigt er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal sådan erstatning naturligvis forhandles og udbetales efter gældende praksis.

Flytning af anlæg på netkundens ejendom 3.9
Netvirksomheden er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til at flytte det sted, netkundens (ejerens) stikledning tilsluttes netvirksomhedens net, samt efter nærmere aftale med ejeren af en ejendom berettiget til at flytte egne anlæg samt forbindelserne herfra på den pågældende ejendom.

Giver forhold hos netkunden anledning til en flytning som ovennævnte, er netkunden forpligtet til at godtgøre netvirksomheden de med flytningen forbundne udgifter.

Såfremt en flytning er begrundet i netvirksomhedens forhold, betaler netvirksomheden de eventuelle udgifter, der påføres netkunden (ejeren), jf. § 3.8, 2. afsnit.

§ 4 Forbrugsstedet

Adgang til elinstallationer 4.1
Netvirksomheden skal mod behørig legitimation have adgang til installationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler netkunden.

Netkundens elinstallationer 4.2
Netkunden (ejeren) har, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand.

Selv om eftersyn er foretaget af netvirksomheden, medfører dette ikke, at elinstallatøren eller ejerens (-brugerens) ansvar efter stærkstrømsbekendtgørelsen for installationerne helt eller delvis overføres på netvirksomheden eller dennes driftsleder eller medarbejder.

Netvirksomheden er, med den begrænsning overfor erhvervsdrivende, som fremgår af § 7.2, efter dansk rets almindelige regler, erstatningsansvarlig for fejl i forbindelse med eventuelle eftersyn.

Brugsgenstande 4.3
Netkunden er, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen, ansvarlig for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand.

Fællesregulativet 4.4
Netkundens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande.

Skader og forstyrrelser fra installation eller brugsgenstande 4.5
Installationer eller brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skader eller overbelastning på netvirksomhedens forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser ikke må påføres andre netkunder.

En netkunde, der har brugsgenstande, som alene eller sammen med andre netkunders installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtet til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale netvirksomhedens omkostninger ved afhjælpningen.

Netvirksomheden kan pålægge netkunderne deres respektive del af de omkostninger, der opstår i forbindelse med at afhjælpe forstyrrelser på forsyningsanlægget.

Forudsætningen, for at bestemmelsen kan anvendes, er, at netvirksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til nettets kapacitet og elektricitetens kvalitet.

Fasekompensering 4.6
I relation til eludstyr, der ikke er fasekompenseret er netvirksomheden berettiget til at stille krav om fasekompensering. Netvirksomheden fastsætter kompenseringsgraden. Almindelige elforbrugende husholdningsapparater er fasekompenseret.

Datatransmission 4.7
Datatransmission og anden signaltransmission over netvirksomhedens net er ikke tilladt uden netvirksomhedens forudgående skriftlige tilladelse. Eventuelle tilladelser og begrænsninger i tilladelser skal ske på grundlag af saglige, objektive kriterier.

Afbrydelse på grund af fortyrrelser 4.8
Netvirksomheden er berettiget til at afbryde nettilslutningen, såfremt netkunden ikke afhjælper de under § 4.5 nævnte forstyrrelser. Forsyningen kan endvidere afbrydes, såfremt netkunden ikke overholder de efter § 4.6 fastsatte vilkår inden for en af netvirksomheden fastsat tidsfrist.

§ 5 Kvalitet og drift (Netydelsen)

Kvalitet 5.1
Netvirksomheden opretholder en nominel spænding på 230 V mellem en fase og nul.

Spændingsintervallet er intervallet mellem den højeste og den laveste spænding i forsyningsanlægget. Spændingsintervallet anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger indenfor intervallet -10 % og +6% af den nominelle spænding 230 V, dvs. 207-244 V (svarende til ENEL 50160).

Netvirksomheden vil søge at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet.

I tilfælde af havari på elnettet vil netvirksomheden søge af genoprette forsyningen så hurtigt som muligt.

Netvirksomheden er alene ansvarlig for forsyningen med elektricitet, såfremt det er forhold hos denne, der forårsager den mangelfulde eller manglende forsyning.

Arbejder på forsyningsnettet 5.2
Ved udførelse af arbejder på forsyningsnettet meddeler netvirksomheden netkunden de forud planlagte afbrydelser af forsyningen.

Træbeskæring 5.3
Ejendommens ejer eller bruger er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til luftledninger. Såfremt ejendommens ejer eller bruger ikke sørger for nødvendig beskæring, er netvirksomheden berettiget til at foretage beskæringen. Netvirksomheden kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til netvirksomhedens tariffer herom.

§ 6 Måling og aflæsning

Opsætning m. m. 6.1
Netvirksomheden opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer udstyr til måling af leveret elektricitet.

Placering m.v. 6.2
Netvirksomheden fastsætter retningslinier for målernes placering. Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til målerne samt deres placering fortsat overholde netvirksomhedens retningslinier.

Flytning af målere 6.3
Såfremt en måler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, således at kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er netvirksomheden berettiget til at kræve måleren flyttet for netkundens (ejerens) regning.

Beskadigelse af målere 6.4
Bliver en måler beskadiget, er netkunden erstatningsansvarlig, medmindre netkunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra netkundens side, netkundens husstand eller andre, som netkunden har givet adgang til ejendommen.

Brandforsikring 6.5
Maleren betragtes som en del af ejendommen, hvorfor netkunden er forpligtet til at lade måleren være omfattet af ejendommens brandforsikring.

Underretning om målerfejl/beskadgelse 6.6
Såfremt netkunden har formodning om, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, er netkunden forpligtet til at underrette netvirksomheden herom.

Plomber 6.7
Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af netvirksomhedens personale eller af dertil bemyndigede personer.

Netkunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles netvirksomheden.

Målenøjagtighed og undersøgelser 6.8
Målerinstallationen anses for at registrere forbruget korrekt, når fejlvisningen ikke er større end +/- 4%. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af udvalgte målepunkter.

Netkunden kan kræve, at netvirksomheden undersøger målerinstallationen. Såfremt undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen, afholder netkunden omkostningerne ved undersøgelsen.

Aflæsning, kontrol og reparation 6.9
Mod behørig legitimation skal netvirksomheden have adgang til at aflæse, kontrollere og evt. reparere eller udskifte målerne, jf. § 4.1.

Måleresultater 6.10
Måleresultaterne samt de af netvirksomheden udførte kontroller stilles til rådighed for netkunden og de konkrete elleverandører.

Fjernaflæsning 6.11
Såfremt netvirksomheden ønsker at etablere fjernaflæsning af forbrugsmåleren, skal netkunden, hvor dette kan gøres uden gener og uden udgift for netkunden, give mulighed for dataoverførsel gennem netkundens installationer.

Ved anvendelse af netkundens telenet til fjernaflæsning erlægger netvirksomheden ingen betaling herfor.

Aflæsning, herunder rekvireret aflæsning 6.12
Netvirksomheden forestår aflæsningen, og stiller resultatet heraf til rådighed i overensstemmelse med § 6.10.

Efter anmodning fra netvirksomheden er netkunden forpligtet til selv at foretage aflæsning af måleren.

Netkunden kan mod betaling rekvirere aflæsning af måleren.

Beregnet forbrug 6.13
Opnås aflæsning ikke, er netvirksomheden berettiget til at beregne elforbruget.

Det oplyses netkunden, at forbruget ikke har kunnet aflæses, og at forbruget er beregnet.

Kontrolaflæsning 6.14
Netvirksomheden er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning.

Forbrug i tilfælde af målerfejl 6.15
Konstateres det, at målerens visning er ukorrekt, fastsættes forbruget i perioden med afvigelsen, af netvirksomheden efter vurdering. Vurderingen baseres i tidligere årsforbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande, og om forbruget i perioden indhentet hos netkunden.

Regulering ved målerfejl og afregningsfejl 6.16
Netvirksomheden godskriver netkunden for meget erlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o.lign.

Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netvirksomheden.

Regulering af afregningen kan ske for den periode, fejl kan påvises for. Dog maksimalt op til 5 år forud for den dag netkunden er blevet bekendt med fejlen.

Såfremt fejlen kan tilskrives netvirksomheden, og netkunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan netvirksomheden alene kræve efterbetaling for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstatering, og fremad.

Som afregningsperiode regnes et år uanset aftale om kvartals- eller månedlige aflæsninger og afregninger.

§ 7 Ansvar

7.1
Netvirksomheden er ansvarlig for afbrydelser, mangelfuld spændingskvalitet o.lign. efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Ved strømafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er netvirksomheden ikke ansvarlig overfor driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsat eller grov uagtsomhed fra netvirksomhedens side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

I de tilfælde, hvor anlægget forvolder skade på person eller gods, gælder stærkstrømslovens §17.

Reglerne om ansvarsbegrænsning samt force majeure gælder tillige, hvor netvirksomhedens net alene fungerer som transit mellem en elleverandør/netvirksomhed samt en anden netvirksomhed.

Produktansvar (forbrugerkøb) 7.2
Netvirksomheden er ansvarlig for den skade, som skyldes mangler ved nettet eller ved den leverede elektricitet, som følge af defekt ved nettet. Netvirksomheden er ikke ansvarlig, såfremt denne kan dokumentere, at skaden ikke skyldes en uforsvarlig adfærd fra netvirksomhedens side. Der henvises tillige til produktansvarslovens regler.

I tilfælde af tingsskade – herunder skade på fast ejendom – er netvirksomhedens ansvar begrænset til 5 mio. kr.

Force majeur 7.3
Netvirksomheden er under alle omstændigheder ansvarsfri, såfremt der indtræffer force majeure eller force majeure-lignende situationer.

Ved force majeure-lignende situationer forstås skade eller tab, der indtræder som en direkte følge af jordskælv, cykloner, orkaner, skypumper eller andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn herimod.

Endvidere omfattes sprængningsarbejder på skadestedet, ledningsbrud som følge af en kombination af høje kuldegrader og storm, saltbelægning, overspænding som følge af torden, eksplosion, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf, selvkørende maskiner, EDB-manipulation samt skade/tab, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner (fission, fusion og radioaktiv stråling), hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid.

§ 8 Tariffer

Netbenyttelse 8.1
For nettilslutning og -benyttelse betaler netkunden netvirksomheden i henhold til netvirksomhedens tariffer.

Prioriteret el 8.2
Enhver netkunde er forpligtet til at aftage en nærmere fastsat del af sit elforbrug som prioriteret elproduktion. Netvirksomheden administrerer denne forpligtelse.

A conto betaling og regulering heraf 8.3
Netvirksomheden er berettiget til a conto opkrævning. A conto beløb kan opkræves som lige store rater.

A conto beløbet kan ændres, hvis netvirksomheden vurderer, at der vil ske en ændring i betalingen for den samlede ydelse. En sådan ændring kan også foretages efter netkundens anmodning.

Ændring af tariffer 8.4
Tarifændringer iværksættes med rimeligt varsel. Meddelelse om ændringer sker ved påtryk på regningerne eller på anden måde.

§ 9 Betalingsbetingelser

Betalingsfrist 9.1
Regninger fra netvirksomheden skal betales inden for den på regningen angivne frist.

Overskridelse af betalingsfrist. Restanceprocedure 9.2
Overskrider netkunden betalingsfristen, er netvirksomheden berettiget til at opkræve gebyr. Netvirksomheden inddriver skyldige beløb efter Vejledning om restanceinddrivelse.

Afbrydelse på grundlag af restance. Ansvar 9.3
Eventuelle følger af, at netvirksomheden – i overensstemmelse med den i 9.2 nævnte vejledning om restanceinddrivelse – har afbrudt nettet til netkunden, er netvirksomheden uvedkommende. Netvirksomheden skal forinden afbrydelse give meddelelse herom.

Sikkerhedsstillelse 9.4
Netvirksomheden er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig betaling, når netvirksomheden i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at netkunden kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige.

Kontante deposita forrentes til fordel for netkunden. Undlader netkunden efter påkrav at stille depositum, er netvirksomheden berettiget til at afbryde forsyningen, efter at netkunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen – foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde – er netvirksomheden uvedkommende.

Genoptagelse 9.5
Genoptagelse af forsyningen via netvirksomhedens net efter en afbrydelse som følge af manglende betaling, vil først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for fremtidige betalinger.

Betalingsstandsning, konkurs m.v. 9.6
I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling m.v. sker inddrivelse af skyldige beløb samt fortsat nettilslutning udover datoen for betalingsstandsningen, konkursen, dødsfaldet m.v. efter vejledende retningslinier. Disse retningslinier udleveres ved henvendelse til netvirksomheden.

§ 10 Opsigelse, ejerskifte, fraflytning

Opsigelse 10.1
Netkunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel.

Hæftelse. Fraflytning 10.2
Netkunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende tarif indtil den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt, og netkunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller der foreligger en af netvirksomheden accepteret selvaflæsning, eller ny netkunde er indtrådt i aftaleforholdet, og hvor denne har oplyst målerstanden.

Netvirksomheden er berettiget til at opkræve gebyr i forbindelse med netkundens fraflytning.

I udlejningsejendomme hæfter ejeren for forbruget i mellemperioden ved lejerskifte.

Overdragelse 10.3
Når netvirksomheden modtager en opsigelse efter § 10.2, uden at en ny netkunde samtidig ønsker at overtage netbenyttelsesaftalen, har netvirksomheden ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden at afbryde muligheden for ellevering og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund hertil, at nedtage sine forsyningsanlæg.

Ved en genoptagelse af netbenyttelsen har netvirksomheden ret til at kræve sine omkostninger hertil dækket. Beløbet kan dog ikke overstige prisen for tilslutning af en ny installation til netvirksomhedens net.

§ 11 Ikrafttræden, spørgsmål

Ikrafttræden 11.1
Nærværende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) er vedtaget af Nakskov byråd den 09.12.2003 og erstatter tidligere leveringsbestemmelser af den 08.04.1997.

Tvivlsspørgsmål 11.2
Spørgsmål om bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) kan rettes til Nakskov Elnet A/S.