636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Selvbetjening elinstallatører

Til installatøren

Elinstallatører har pligt til at udarbejde til- og færdigmeldinger på de elinstallationer, som virksomheden udfører. I skal tilmelde installationerne elektronisk på installationsblanketter udarbejdet af Dansk Energi.

Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande, skal I tilmelde til Nakskov Elnet A/S. I skal sende en blanket for hver installation/måler.

Der kan først udleveres måler, når kunden har valgt elleverandør.

Ønsker I at tilslutte en elinstallation i et bestemt kabelskab, skal I skrive kabelskabsnummeret på installationsblanketten.

Det er vigtigt, at I udfylder felterne på installationsblanketten korrekt. Især er det vigtigt, at tilbudsadressen og betaleradressen er rigtig, da kunden typisk ikke er flyttet ind på den nye adresse endnu. Hvis tilmeldingen ikke er udfyldt korrekt, kan vi afvise den. Det samme gælder installationsblanketter, der ikke er i den rigtige kategori. I kan f.eks. ikke anvise på en til- og færdigmeldingsblanket.

Ved tilmelding af byggerier, hvor I først skal anvende byggestrøm, skal I tilmelde byggestrømmen og den blivende installation til parcelhuset hver for sig. Nakskov Elnet A/S opsætter først byggestrømsmåler, herefter den permanente måler. Investeringsbidraget skal være betalt, inden vi opsætter den permanente måler.

Hvis I ønsker at etablere en anden midlertidig forsyning, skal I tilmelde den til Nakskov Elnet A/S. Måler opsættes af Nakskov Elnet A/S.

Midlertidige installationer over 63A tilsluttes af Nakskov Elnet A/S. Måler opsættes af Nakskov Elnet A/S.

I skal anvende til- og færdigmeldinger ved brudte plomber.

Ved ampereudvidelser, der ikke kræver ændring af målerforhold, skal der laves en tilmelding.

Nettilslutning i kabelskabe udføres af Nakskov Elnet A/S, med mindre andet er aftalt. Der afregnes i henhold til de gældende tilslutningstakster.

Installatørvejledning

Nakskov Elnet A/S har valgt at overdrage driftslederansvaret til elinstallatørerne til på eget initiativ at udtage og isætte stikledningssikringer i luftlednings- og kabelnet.

Ansvaret, for at Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 og 6 overholdes, påhviler elinstallatøren.

Det betyder, at elinstallatøren ved disse arbejdsopgaver har samme ansvar som driftslederen med hensyn til sit personales sikkerhed. Herunder at elinstallatøren har givet den relevante instruktion.