Her graver vi

Horslunde – Ledningsrenovering af Hovedgaden og Borresvej

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Arbejdet er tredje etape af kloaksepareringen af Horslunde. Nu er arbejdet kommet til Hovedgaden 1-49 og og Borresvej. Arbejdet er beskrevet i kommunens spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er forpligtiget til at gennemføre arbejdet.

Hvem er berørt?

Hovedgaden 1-49 og Borresvej er direkte berørt af arbejdet. Øvrige veje i Horslunde bliver indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet i vejene forventes igangsat primo maj og afsluttet medio november 2022.
Se link under opdateringer for mere udførlig tidsplan.

Adgangsforhold

Hovedgaden:
Der er truffet aftale med vejmyndigheden om, at Hovedgaden forsøges gjort ensrettet i nordlig retning og etablering af omkørsel ad H. C. Skottesvej for kørsel i sydlig retning.

Borresvej:
Grundet den smalle vejbredde på Borresvej, vil vejen blive spærret for gennemkørsel under gravearbejdet.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - telefon 72 30 11 11.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, 54 67 67 67.

Entreprenører

Der er indledt forhandling med en entreprenør.

Opdateringer

Det har vist sig nødvendigt at udskifte spildevandsledning på Borresvej, da den ikke lå som antaget, og vi forventer en forsinkelse af projektet på ca. 2-3 uger.

Etablering af regnvandstik på Hovedgaden er påbegyndt.

Planerne for det kommende arbejde i Hovedgaden:
Husstande der bliver berørt:
Nr. 32, 38, 40, 53, 55, 57 og 59

Se billeder fra projektet

Vi er kommet langt med projekteringsarbejdet og de supplerende undersøgelser.