Her graver vi

Horslunde – Ledningsrenovering af Hovedgaden og Borresvej

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Arbejdet er tredje etape af kloaksepareringen af Horslunde. Nu er arbejdet kommet til Hovedgaden 1-49 og og Borresvej. Arbejdet er beskrevet i kommunens spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er forpligtiget til at gennemføre arbejdet.

Hvem er berørt?

Hovedgaden 1-49 og Borresvej er direkte berørt af arbejdet. Øvrige veje i Horslunde bliver indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet i vejene forventes igangsat primo maj og afsluttet medio november 2022.
Se link under opdateringer for mere udførlig tidsplan.

Adgangsforhold

Hovedgaden:
Der er truffet aftale med vejmyndigheden om, at Hovedgaden forsøges gjort ensrettet i nordlig retning og etablering af omkørsel ad H. C. Skottesvej for kørsel i sydlig retning.

Borresvej:
Grundet den smalle vejbredde på Borresvej, vil vejen blive spærret for gennemkørsel under gravearbejdet.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - telefon 72 30 11 11.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, 54 67 67 67.

Entreprenører

Der er indledt forhandling med en entreprenør.

Opdateringer

Det vil blive lagt asfalt på vejen samt afrettet fortov inden jul.

Gravearbejdet til ny hovedledning til spildevand er nået til Hovedgaden nr. 29, og etablering af kloakstik er nået til Hovedgaden nr. 23 (vestlig side/vejside med ulige numre).

Planerne for det kommende arbejde på Hovedgaden:

  • Hovedledning til spildevand bliver færdiggjort op til nr. 49.
  • Etablering af kloakstik fortsætter den kommende tid i vestlig side af hovedgaden.

Der vil fortsat være ensrettet fra kirken og op til Stationsvej (østlig side farbar).

Se billeder fra projektet her

Grundet ferieafholdelse, vil der i ugerne 29-31 være mindre aktivitet på pladsen.

Hovedgaden:
Der vil hovedsageligt være tale om udgravning til og lægning af nye stikledninger samt undersøgelse af eksisterende stik.

Borresvej:
De sidste udgravninger til stik på Borresvej finder sted i uge 32.
De nye ledninger bliver tv-inspiceret i uge 32.

Krydsning af Hovedgaden ved Borresvej. Gravearbejdet påbegyndes mandag morgen d. 11. juli 2022.
Hovedgaden vil være spærret for gennemkørsel denne dag.

Efterfølgende bliver der lagt ny regnvandsledning i vejen fra Hovedgaden nr. 11 og ned til nr. 7. I dette tidsrum vil Hovedgaden være ensrettet fra kirken og op til Stationsvej.

Se billede

Det har vist sig nødvendigt at udskifte spildevandsledning på Borresvej, da den ikke lå som antaget, og vi forventer en forsinkelse af projektet på ca. 2-3 uger.

Etablering af regnvandstik på Hovedgaden er påbegyndt.

Planerne for det kommende arbejde i Hovedgaden:
Husstande der bliver berørt:
Nr. 32, 38, 40, 53, 55, 57 og 59

Se billeder fra projektet

Vi er kommet langt med projekteringsarbejdet og de supplerende undersøgelser.