Priser og gebyrer

Her kan du finde priser for indeværende og foregående år fordelt på forsyningsarterne.

Gældende for 2024

Beskrivelse Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Betaling via girokort pr. gang 60,00 75,00
Udsendelse af fysisk regning pr. gang 15,00 18,75
Genudskrivning af regning1 pr. gang 40,00 50,00
Rykkerbrev – krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker1 pr. gang 100,00 100,00
Oprettelse af betalingsaftale1 pr. gang 140,00 140,00
Informationsskrivelse om oversendelse til SKAT1 pr. gang 100,00 100,00
Administrationsgebyr – indhentelse af cpr.nr. pr. gang 200,00 250,00
Fogedforretning, udkørende pr. gang 520,00 650,00
Fogedgebyr1 pr. gang 750,00 750,00
Lukning for vand og fjernvarme pga. manglende betaling1 pr. måler 620,00 620,00
Åbning for vand og fjernvarme inden for normal åbningstid pr. måler 496,00 620,00
Åbning for vand og fjernvarme uden for normal åbningstid pr. måler 1.170,00 1.462,50
Rykker vedrørende manglende rettidig indberetning af selvaflæsningskort3 pr. gang 100,00 125,00
Aflæsning af målere2 rekvireret af kunden eller som følge af gentagen manglende indberetning af måleraflæsning pr. gang 330,00 412,50
Forgæves kørsel pr. gang 200,00 250,00
Flytteopgørelse med selvaflæsning pr. gang 90,00 112,50
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg pr. gang 330,00 412,50
Ekstraordinær måleraflæsning med regning.
Ændring af tidligere årsafregning efter skønnet aflæsning. Gebyret benyttes i perioden april – december
pr. gang 210,00 262,50

1
Gebyret er fritaget for moms.

2
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand under 100 m³ afregnes til indeværende års takst.
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand over 100 m³ afregnes forholdsmæssigt.
Er det f.eks. 3 år siden, at vi har fået aflæsning, afregnes 1/3 til taksten for hvert af de 3 foregående år.

3
Det skønnede vandforbrug sættes til min. 170 m³/år for helårshuse og min. 70 m³/år for sommerhuse.

 

Morarente på forbrugsafgifter

Rentesats pr. 1/1-2024: 11,75% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Satsen reguleres 2 gange årligt – pr. 1/1 og 1/7.

 

Pr. 1. januar 2024

Lolland Vand A/S Enhed Takst u/moms Takst m moms
Vandpris ekskl. statsafgift pr. m³ 12,20 15,25
Afgift af ledningsført vand pr. m³ 6,37 7,96
Drikkevandsbidrag bortfalder pr. 31/12-2020
Samlet vandafgift pr. m³ 19,81 24,76
Fast afgift pr. år 652,00 815,00

 

Tilslutningsafgifter Takst u/moms Takst m/moms
32-40 mm 18.223,18 22.778,98
50 mm 31.901,30 39.876,62
63 mm 47.499,21 59.374,01
75 mm 60.736,82 75.921,02
90 mm 91.149,44 113.936,80
110 mm 111.403,98 139.254,97
160 mm 160.507,07 200.633,83
Tilslutningsafgift for lejligheder, hvor der ikke hidtil har været særskilt vandmåler 1.055,51 1.319,39
Administrationsgebyr for varsel ved lukning 200,00 250,00
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.200,72 1.500,90
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 600,93 751,16

 

 

Pr. 1. januar 2024

Nakskov/Søllested Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 333,60 417,00
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,3336 0,4170
Transportbidrag pr. m³ 1,59 1,99
Fast afgift under 16.000 m2 pr. m² 28,24 35,30
Fast afgift erhvervsareal over 16.000 m2 (0-10.000 m2) pr. m² 18,24 22,80
Fast afgift erhvervsareal over 16.000 m2 (> 10.000 m2) pr. m² 13,24 16,55
Område øst (Bandholm,
Nørreballe, Østofte
og Stokkemarke)
Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 512,00 640,00
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,5120 0,6400
Transportbidrag pr. m³ 1,59 1,99
Fast afgift pr. m² 41,24 51,55
Gebyrer Takst u/moms Takst m/moms
Administrationsgebyr for varsel af lukning 312,50 390,63
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.852,96 2.316,20
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 927,35 1.159,19

 

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal betale et investeringsbidrag (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Boliger/Erhverv

Investeringsbidrag 10.125,00 12.656,25

 

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal ud over investeringsbidraget ligeledes betale et stikledningsbidrag pr. meter stikledning (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Ledningsdiameter i mm. Takst u/moms
kr. pr. m dobbeltrør
Takst m/moms
kr. pr. m dobbeltrør
20 608,00 760,00
25 608,00 760,00
32 608,00 760,00
40 760,00 950,00
50 860,00 1075,00
65 1.115,00 1.393,75
80 1,368,00 1710,00
100 1.620,00 2.025,00
125 1.975,00 2.468,75
150 2.430,00 3.037,50

Med stikledning menes ledning fra skel til hovedventil.

For stikledninger over 25 meter afregnes de første 15 meter til normal pris. De efterfølgende 10 meter betales af Lolland Varme A/S. Den resterende stikledningslængde over 25 meter afregnes til normal pris.

Der udbetales en fast erstatning på kr. 2.500,00, når fællesstik etableres på en eksisterende stikledning, uden at den eksisterende stikledning samtidig renoveres.

Som udgangspunkt etableres alle stikledninger ved gravearbejde.

Ovenstående gælder ikke fjernvarmeudbygningen.

 

 

Pr. 1. januar 2024

Lolland Spildevand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandafledningsbidrag pr. m³ 52,24 65,30
Fast bidrag pr. år 756,81 946,02
Vandafledningsbidrag for ejendomme uden måler med egen brønd pr. m³ 52,24 65,30
Nedslag for husstandspumpe jf. tinglysning pr. m³ -4,00 -5,00

 

Vandafledningsbidrag – hvis omfattet af trappemodel Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrug <500 m³ pr. år 52,24 65,30
Forbrug >500 m³ og <20.000 m³ (20% reduktion i 2018) pr. år 41,80 52,25
Forbrug >20.000 m³ (60% reduktion i 2018) pr. år 21,00 26,25

  Læs mere om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk.

 

Tilslutningsbidrag og bimåler Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Tilslutningsbidrag, ja til regn- og spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
62.716,38 78.395,48
Tilslutningsbidrag, ja til spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
37.629,83 47.037,29
Målerleje for bimåler. pr. år 135,94 169,92

 

Spildevandsafgifter Enhed Takst
For minirenseanlæg pr. m³ 0,83
For samletanke pr. m³ 2,34
For godkendte nedsivningsanlæg pr. m³ 2,67
For bundfældningstanke pr. m³ 6,34

 

Tømningsordning Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Trix- og septiktanke, normalbidrag pr. år 556,00 695,00
Forgæves kørsel pr. gang 600,00 750,00
Separat tømning (tømning efter forgæves kørsel) pr. gang 1.200,00 1.500,00
Tømning med traditionel slamsuger efter eget valg eller ved afbrudt tømning pr. gang 800,00 1.000,00
Tømning på aftalt tidspunkt inden for annonceret tømningsperiode pr. gang 900,00 1.125,00
Tillæg pr. m3 pr. m3 170,00 212,50
Tillæg for løft af dæksel over 25 kg pr. gang 200,00 250,00

 

Aflevering af husspildevand og slam til renseanlæg Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Husspildevand fra samletanke pr. m³ 44,82 56,03
Slam fra septiktanke og andet spildevand/slam pr. m³ 137,93 172,41
Administrationsgebyr pr. gang 100,00 125,00

 

 

Pr. 1. januar 2024

B-Høj: tilslutning i elnettet på 10 kV niveau
B-Lav: tilslutning i elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau
C: tilslutning i elnettet 0,4 kV niveau i et kabelskab (alm. kunde)

Lav last: 00.00-06.00
Høj last: 06.00-17.00

Spids last: 17.00-21.00
Høj last:
21.00-24.00

Forbrugstarif – oktober til marts m/moms Enhed B-Høj B-Lav C
Lavlast øre/kWh 3,10 7,69 13,89
Højlast øre/kWh 9,31 23,08 41,66
Spidslast øre/kWh 18,63 46,14 124,98
Forbrugstarif – april til september m/moms Enhed B-Høj B-Lav C
Lavlast øre/kWh 3,10 7,69 13,89
Højlast øre/kWh 9,31 23,08 20,83
Spidslast øre/kWh 18,63 46,14 54,15
Indfødningstarif m/moms Enhed B-Høj B-Lav C
Indfødningstarif øre/kWh 1,59 1,59 1,59
Rådighedstarif/-betaling m/moms Enhed B-Høj B-Lav C
Rådighedstarif, egenproducent m. måler øre/kWh 8,80 19,75 32,76
Rådighedsbetaling, egenproducent u. måler DKK 81,25 81,25 81,25
Abonnement m/moms Enhed B-Høj B-Lav C
Forbrugsabonnement DKK/Installation 4.456 571 560
Producentabonnement DKK/Installation 4.456 571 560
Producentabonnement uden bidrag til måler DKK/Installation 1.206 260 260
Egenproducentabonnement DKK/Installation 5.466 635 624

Tilslutningsbidrag

Standardtilslutningsbidrag (pr. tilslutning) Leveringsomfang Takst u/moms Takst m/moms
Parcel-/fritidshus

 • Parcelhus:
  Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme.
 • Fritidshus:
  En ikke-helårs bolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig defineres som et parcelhus.
25 A 17.950,00 22.437,50
Rækkehuse (Tæt-lav-byggeri)

 • Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
25 A 14.360,00 17.950,00
Standard lejlighed

 • Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A.
16 A 9.800,00 11.187,50
Stor lejlighed

 • Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A.
25 A 13.540,00 16.925,00
Ungdoms-, ældre-, plejebolig

 • Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m² i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
10 A 5.510,00 6.887,50
Kolonihavehus

 • En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver.
16 A 10.620,00 13.275,00
Små 1- og 3-fasede installationer

 • Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.
Maks.
1000 W ͂1,5 A
1.240,00 1.550,00

Ladestandere

Ladestandere afregnes i forhold til erhvervspriser.

Beregning af tilslutningsbidrag

Vejledning til model for beregning af tilslutningsbidrag

Publicering af afgørelse

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer

 

Pr. 1. januar 2024

Ekstra måler (målere op til 63 A, Netspænding 400 V)
Direkte Forbrugsmåler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang – dog undtaget tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehuse.

Pr. måler

1.610,00 2.012,50
Ekstra måler (målere over 63 A, Netspænding 400 V (med strømtransformere))
Transformermåler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang.
Målere over 63A opsættes og nedtages af Nakskov Elnet A/S efter aftale med elinstallatørvirksomheden.
Nakskov Elnet A/S foretager en belastningsprøve på det samlede målesystem.Pr. måler
1.840,00 2.300,00
Gadebelysning og trafiksignalanlæg
Pr. tændskab til gadebelysning med måler 25 A 15.650,00 19.562,50
Pr. tilslutning til trafiksignalanlæg måler 25 A 15.650,00 19.562,50
Tilslutning af midlertidigt kabel for elinstallatører
Tilslutte kabel i kabelskab 575,00 718,75

Ændring af leveringsomfang

Ved ændring af stikledningssikring betales differencen mellem investeringsbidraget, svarende til den nye stikledningssikring og investeringsbidraget svarende til den eksisterende stikledningssikring.
Elforsyningen sker i henhold til de for Nakskov Elnet A/S gældende leveringsbestemmelser.

Midlertidige målere

Elmålere på midlertidige installationer under 63 amp. har en varighed på maksimalt et år.

Tilslutningsbidrag for erhvervskunder for de første 25 A

Erhvervskunder betaler det såkaldte standardtilslutningsbidrag for parcelhus (se Priser El) for de første 25 A, hvis de er tilsluttet niveau C, B-lav eller B-høj. Hvis erhvervskunden ønsker mere end 25 A, betales standardtilslutningsbidraget for det niveau de tilsluttes.

Eksempel på beregning af investeringsbidrag over 25 A:

De første 25 A (grundbeløb) 15.650,00 19.562,50
De efterfølgende A (kr. pr. A) 1.210,00 1.512,50
Standardtilslutningsbidrag Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Erhverv B-høj

 • Erhvervskunde tilsluttet B-Høj.
Kr. pr. A 1.280,00 1.600,00
Erhverv B-lav

 • Erhvervskunde tilsluttet B-Lav.
Kr. pr. A 1.330,00 1.662,50
Erhverv C

 • Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet.
Kr. pr. A 1.380,00 1.725,00
Små 1- og 3-fasede installationer

 • Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.
 • Maks. 1000 W ͂ 1,5 A
Pr. tilslutning 1.240,00 1.550,00

Beregning af tilslutningsbidrag

Vejledning til model for beregning af tilslutningsbidrag

 

Pr. 1. januar 2024

Netselskab til kunde Takst u/moms Takst m/moms
Betalingsaftale1 260,00
For sen betaling fra erhvervskunde 1,3 310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 1.400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440,00 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660,00 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning/installatør nedtager 770,00 962,50
Nedtagning af måler 950,00 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490,00 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 100,00
Udbringning af måler 250,00 300,00
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
Netselskab til elhandler via DataHub
Aflæsningsbesøg 500,00 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 1.087,50
Fjernbetjent afbrydelse6 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning5 680,00 850,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00 1.262,50
Genopsætning af nedtaget måler 960,00 1.200,00
Genåbning 650,00 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 1.337,50
Nedtagning af måler 960,00 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning6 90,00 112,50
Skønnet aflæsning 120,00 150,00
Forgæves kørsel6 720,00 900,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
Netselskab til elhandler
For sen betaling fra elhandler1,3 310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100,00
Netselskab til elinstallatør
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720,00 900,00

1 Gebyret er fritaget for moms.

2 Gebyr fastsat jf. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13.05.2014.

3 Gebyr fastsat jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002 – ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31.01.2013.

4 Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed, som er indeholdt i selvstændigt gebyr.

5 Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6 Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

 

Rentesats pr. 1/1-2017: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Reguleres pr. 1/1 og 1/7.