Klagemulighed

Mener du ikke, at du har fået en korrekt behandling, har du mulighed for at klage til eksterne instanser via kontaktoplysningerne her på siden.

Vand og kloak

Du kan klage vedrørende afregning på vand og vandafledning til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Det koster et gebyr at indsende en klage. Uanset om du får medhold i din klage eller ej, får du ikke gebyret tilbage.

Mediation er, når parterne forsøger at blive enige ved forhandling (mægling).

Hvis der ikke bliver fundet en løsning ved mediation, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster et gebyr at indsende klagen. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbage.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan som betingelse for indbringelse af klager fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omtvistede beløb. Læs mere på www.forbrug.dk.

Du kan desuden indgive din klage online via www.forbrug.dk.

Forbrugerklager

Hvis du ønsker at klage over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. vedrørende varme, skal du først sende en skriftlig klage til Lolland Varme. Er du ikke tilfreds med svaret/afgørelsen, som Lolland Varme har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har afgørelsen på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Afgørelsen, om at Lolland Varme ikke giver dig medhold (eller kun vil give dig delvist medhold), kan herefter indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet for Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 4171 5301
post@energianke.dk
www.energianke.dk

Det koster et gebyr at klage til ankenævnet. Hvis du får medhold i din klage, får du gebyret tilbage.

Du kan indgive din klage online til ankenævnet på www.energianke.dk.

Varme

Priser og generelle bestemmelser

Hvis du ønsker at klage over Lolland Varmes priser og generelle leveringsbestemmelser, skal du indsende din klage til Forsyningstilsynet, som varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Tlf.: 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Myndighedsafgørelser

Hvis du ønsker at klage over myndighedsafgørelser i enkeltsager, skal du indsende din klage til Energiklagenævnet, som behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Tlf.: 7240 5600
ekn@naevneneshus.dk
www.ekn.dk