Her graver vi

Maribo – Byggemodning af Havesangervej til parcelhuse

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på parcelhusgrunde i Maribo og kommunen ønsker at byggemodne et område op til det nuværende parcelhusområde på Havesangervej.

Hvem er berørt?

Der er ingen der er direkte berørt, men naboerne på Havesangervej 25, 27, 29, 31, 30, 28, 26, 24 og 22 vil være nærmeste naboer til anlægsarbejdet.
Lolland Forsyning skal udføre kloak fra - og drikkevand til parceller.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Afdelingschef Peder - telefon 72 30 11 11.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

Lolland Kommune har, sammen med en landskabsarkitekt, fundet frem til, hvordan området skal se ud. Der er udformet med respekt for områdets naturlige fald og rekreativt, med parceller og en stormatrikel mod nord, veje, beplantning.

Lolland Forsyning er nu i gang med at finde ud af, hvor regnvandet kan føres hen. Det er oftest den største ingeniørmæssige opgave ved en byggemodning. Regnvandet bliver ført til en sø i området, hvor vandstrømmene udlignes, så der kan ske en kontrolleret afledning til vandløbs systemet. Søen skal indgå som et rekreativt element i byggemodningen.

Spildevandskloakkerne sluttes til det eksisterende system.
Drikkevandet sluttes til det eksisterende system.

Fjernvarme:
Det er aftalt med kommunens ledelse, at der skal reserveres et areal til fjernvarme, som ikke kan bruges til andre forsyningsarter. Det er herefter kommunen, der skal sikre, at der ikke etableres andre ledninger, der hindrer formålet.

Det er vigtigt at henvende sig til Maribo Varmeværk, hvis man er interesseret i fjernvarme.