Her graver vi

Rødbyhavn – Byggemodning af Vestre Kaj til erhverv

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på erhvervsbyggegrunde i Rødbyhavn og kommunen ønsker at byggemodne området mellem eksisterende erhverv og diget.

Hvem er berørt?

Der burde ikke være berørte.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektchef, Peder – telefon 72 30 11 11

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

I forbindelse med at arbejdet blev startet op i sensommeren 2022, blev der fundet større koncentrationer af benzin- og olie- lignende stoffer i jorden. Koncentrationerne var så store, at de kunne være sundhedsskadelige for dem, der skulle arbejde der. Når det sker, skal det indberettes til myndighederne, som i dette tilfælde, i samråd med byggeledelsen, lukkede byggepladsen.

Herefter er der udført en masse undersøgelser, og jorden er renset i et omfang, så det forventes, at arbejdet kan genoptages. Rensningen af jorden er sket ved, at der er etableret sugespidser, som suger vandet op af jorden, hvorefter det ledes gennem en olieudskiller, så olien skilles fra og kan køres til godkendt modtager.

Samtidig med at udgravningen afslørede fortidens forurening, blev det også afsløret, at havnekajen var meget utæt, og at det umiddelbart ikke kunne lade sig gøre at tætne den, så arbejdet kunne fortsætte. Det har derfor været nødvendigt at ændre arbejdets udførelse, så en større del af arbejdet skal udføres af dykkere.

Når jorden er våd, øges trykket på afstivningen. Opdagelsen af den store tilstrømning af vand har medført, at afstivningen skal øges for at være ansvarlig i forhold til, at der er mennesker, der skal arbejde i udgravningen.

Det er nu lykkedes at indgå nye aftaler på arbejdet, og i uge 51 vil arbejdet med at afstive udgravningen blive startet op. Herefter kan kloakeringen af Vestre Kaj genoptages.

Se billede af udgravningen her.

Lolland Forsyning er i gang med at finde ud af, hvordan regnvandet kan føres væk fra parcellerne og vejene hen til havnebassinet.
I forbindelse med arbejdet ses på de tilstødende områder for at sikre, at de med tiden også kan klimasikres.

Spildevandskloakkerne sluttes til det eksisterende system.
Drikkevandet sluttes til det eksisterende system.