Her graver vi

Rødbyhavn – Byggemodning af Vestre Kaj til erhverv

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på erhvervsbyggegrunde i Rødbyhavn og kommunen ønsker at byggemodne området mellem eksisterende erhverv og diget.

Hvem er berørt?

Der burde ikke være berørte.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektchef, Peder – telefon 72 30 11 11

Entreprenører

Arbejdet udføres af MSE Entreprise A/S.

Opdateringer

Det er planen, at vejene asfalteres i uge 14.

Vestre Kaj er spærret 13. + 14. februar 2023 ifm. at der arbejdes med ankerjernene, som holder kaj væggen.

Vejen langs Vestre Kaj er åben. Men tag hensyn og pas på. Vejen er midlertidigt retableret med jernplader. Det kan gøre ondt på bilen og larme, hvis man ikke tager hensyn.
Vejen retableres færdig, når der har været gravet op igen, for at sikre at alt er, som det skal være og ankrene, der holder kajen, er eftergået.

Fra uge 7 graves der på Søpavillonvej og trafikken skal derfor omdirigeres til Vestre Kaj.
Når arbejdet starter på Søpavillionvej, vil det ikke være muligt at passere udgravningerne. Det er derfor vigtigt for os at være væk fra kajkanten på Vestre Kaj.

Se billede fra udgravningen her.

Spunsen (afstivning af jorden) blev etableret ved Vestre Kaj 6 mandag og tirsdag i uge 51.
Arbejdet gik bedre end forventet og kunne allerede afsluttes tirsdag kl. 14, uden at vibrationsmålerne havde registreret rystelser i de nærliggende huse.

I uge 1, 2023 går arbejdet med at forberede hullet igennem havnekajen i gang. Et arbejde der vil udfordre, da det er meget svært at holde vandet væk. Der vil derfor blive brugt dykkere til meget af arbejdet.

På grund af forsinkelser på en anden af underentreprenørens byggepladser, bliver det først mandag i uge 51, at spunsen (afstivning af jorden) bliver sat i hullet på Vestre Kaj.

Det er muligt, at der vil være lys og rumsteren på kajen tidligt og sent på dagen. Vores entreprenører vil arbejde hårdt for at få arbejdet så langt, at dykkerne kan komme i vandet fra uge 1, 2023.

Se tidsplanen her

For at undgå sammenstyrtning er det nødvendigt at etablere en stålkonstruktion som afstivning til at tage jordtrykket i udgravningen.

Nu skal afstivningen af udgravningen etableres, så arbejdet kan fortsætte.

Vi har måttet vente, til en leverandør havde tid til at etablere afstivningen. Vi er glade for, at det nu er lykkedes for vores entreprenør, MSE Entreprise A/S, at lave en aftale med en underentreprenør, Aarsleff A/S.

Aarsleff starter midt i næste uge, uge 50, med at etablere afstivningen. For at skåne asfalten og et areal til oplagring af ståldelene, bliver vi nødt til at lægge nogle jernplader på begge sider af hullet, i alt ca. 60 m2 på begge sider.

Arbejdet vil tage cirka en uge. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere gener, da det desværre ikke kan undgås helt. Vi beder om forståelse.

Planen er, at arbejdet fortsætter, når konstruktionen er på plads. Afbrudt af nogle juledage hvor entreprenørens medarbejdere skal holde jul sammen med deres familier.

Det glæder os, at vi nu kan komme videre.

I forbindelse med at arbejdet blev startet op i sensommeren 2022, blev der fundet større koncentrationer af benzin- og olie- lignende stoffer i jorden. Koncentrationerne var så store, at de kunne være sundhedsskadelige for dem, der skulle arbejde der. Når det sker, skal det indberettes til myndighederne, som i dette tilfælde, i samråd med byggeledelsen, lukkede byggepladsen.

Herefter er der udført en masse undersøgelser, og jorden er renset i et omfang, så det forventes, at arbejdet kan genoptages. Rensningen af jorden er sket ved, at der er etableret sugespidser, som suger vandet op af jorden, hvorefter det ledes gennem en olieudskiller, så olien skilles fra og kan køres til godkendt modtager.

Samtidig med at udgravningen afslørede fortidens forurening, blev det også afsløret, at havnekajen var meget utæt, og at det umiddelbart ikke kunne lade sig gøre at tætne den, så arbejdet kunne fortsætte. Det har derfor været nødvendigt at ændre arbejdets udførelse, så en større del af arbejdet skal udføres af dykkere.

Når jorden er våd, øges trykket på afstivningen. Opdagelsen af den store tilstrømning af vand har medført, at afstivningen skal øges for at være ansvarlig i forhold til, at der er mennesker, der skal arbejde i udgravningen.

Det er nu lykkedes at indgå nye aftaler på arbejdet, og i uge 51 vil arbejdet med at afstive udgravningen blive startet op. Herefter kan kloakeringen af Vestre Kaj genoptages.

Se billede af udgravningen her.

Lolland Forsyning er i gang med at finde ud af, hvordan regnvandet kan føres væk fra parcellerne og vejene hen til havnebassinet.
I forbindelse med arbejdet ses på de tilstødende områder for at sikre, at de med tiden også kan klimasikres.

Spildevandskloakkerne sluttes til det eksisterende system.
Drikkevandet sluttes til det eksisterende system.