Nyheder » 10. december 2021

Information til kunderne i Lolland Varmes område øst

Flammer

Information til fjernvarmekunderne i område Øst  

Lolland Varmes varmeleverandør, REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S (REFA MSK), har siden slutning af april i år ikke kunnet levere varme til Lolland Varme, fordi Maribo Varmeværk ikke vil give tredjepartsadgang. Lolland Varme har hverken egne produktionsanlæg eller en direkte forbindelse til sin varmeleverandør REFA MSK. Leveringen af varme fra REFA MSK sker gennem Maribo Varmeværk og Lolland Varmes kunder er derfor afhængige af, at Maribo Varmeværk lukker op for varmen fra REFA MSK også kaldet – tredjepartsadgang – eller selv forsyner Lolland Varme. 

Lolland Varme bliver derfor midlertidigt forsynet af Maribo Varmeværk indtil parterne kan løse konflikten. Det er indtil videre ikke lykkedes for parterne at enes om hverken levering fra REFA MSK til Maribo Varmeværk eller tredjepartsadgang fra REFA MSK til Lolland Varme. 

Maribo Varmeværk har varslet en prisstigning pr. 15. december 2021 over for Lolland Varme grundet ændring af brændselspriserne. Lolland Varme har bedt om at få indsigt i baggrunden for prisstigningen.  

Lolland Varme har også bedt om at se Maribo Varmeværks interne regnskaber til fordeling af omkostningerne mellem Maribo By og Lolland Varme samt oplysning om grundlaget for en eventuel prisdifferentiering. Dette for at sikre at vores kunder kun betaler de nødvendige omkostninger.  

Prisstigningen på køb af varme fra Maribo Varmeværk vil ikke få indflydelse på den pris vores kunder betaler nu, men det vil desværre bevirke, at der vil gå længere tid inden varmeprisen forventeligt kan nedsættes igen. 

Maribo Varmeværk har oplyst overfor Lolland Varme, at værket har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne både Maribo By og Lolland Varme. Maribo Varmeværk har dog overfor Energiklagenævnet i en sag om projektgodkendelse oplyst, at Maribo Varmeværk ikke har tilstrækkelig kapacitet. Maribo Varmeværk vil desuden ikke indgå en formel midlertidig leveringsaftale med Lolland Varme, men derimod forbeholde sig retten til at afbryde leveringen til Lolland Varme med en dags varsel. 

Lolland Varme har foreslået REFA MSK og Maribo Varmeværk at indgå en forsyningssikkerhedsaftale således, at parterne aftaler, at Maribo Varmeværk forpligtes til at give REFA MSK tredjepartsadgang hvis Maribo Varmeværk ikke kan levere. REFA MSK er indstillet på at indgå en sådan aftale. Maribo Varmeværk har afvist det. 

Hvis Maribo Varmeværk mangler kapacitet, så vil det sandsynligvis ske ved ekstrem kulde. I så fald skal Lolland Varme gøre alt, hvad der ligger i selskabets magt for at sikre sine forbrugere fortsat varmeforsyning. Lolland Varme undersøger derfor nu mulighederne herfor ved henvendelse til både Forsyningstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  

Lolland Varmes bestyrelse har ligeledes besluttet at igangsætte arbejdet med et projektforslag til myndighedsgodkendelse, der skal gøre det muligt at få leveret varme enten direkte fra REFA-MSK, det vil sige uden om Maribo Varmeværk, eller ved egen produktion.  

Bestyrelsen for Lolland Varme finder det urimeligt, at Maribo Varmeværk bruger Lolland Varme, og vores kunder, som brik i en konflikt, som vi ikke er part i.  

Lolland Varme er et selvstændigt aktieselskab, der har til formål at drive varmeforsyningen i forsyningsområdet mest effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø. Bestyrelsen er forpligtet til at agere ud fra selskabets interesser, og dermed kundernes interesser, og dette har vi fuldt fokus på.