Nyheder » 13. juli 2021

Opdatering pr. 13. juli 2021 af varmesituationen i område øst

Gravko som arbejder med flis

Status den 13. juli 2021

Dette er en beskrivelse af den nuværende økonomiske situation for Lolland Varmes område Øst, og hvordan det påvirker kundernes varmepris.  

Inden varmekrisen opstod ved årsskiftet 2020/2021, var der en underdækning i østområdet, idet der i de første 2 år var indregnet de fulde afskrivninger, uden at det fulde kundegrundlag var til stede. Dette var planlagt udlignet i de resterende 28 år af den 30-årige periode, der er den højest tilladte afskrivningsperiode i henhold til Varmeforsyningsloven.

Den aktuelle varmekrig, med forøgede omkostninger til varmekøb hos REFA-MSK, har bevirket, at vi ikke har kunnet påbegynde denne udligning endnu.

Der har været et ekstra varmetab i ledningsnettet i 2020, fordi kunderne er begyndt at aftage varme senere end forventet. For at kunne levere varme med en tilstrækkelig temperatur til de kunder der var tilsluttet, har det været nødvendigt at pumpe ekstra varmt vand rundt i systemet, hvilket har medført et større ledningstab end forventet. Alt i alt er situationen, at kunderne i 2020 har betalt 1,5 mio. DKK mindre end det, det har kostet at drive varmeforsyningen.

I henhold til Varmeforsyningsloven skal det nye fjernvarmeområde øst ”hvile i sig selv” og må ikke bevirke forøgede omkostninger for de oprindelige kunder hos Lolland Varme i Søllested og Nakskov.

Der foreligger et samlet regnskab, og en samlet priseftervisning, for hele Lolland Varme, idet det bevirker mindre administrative omkostninger, men det er muligt at adskille tallene. som krævet af Forsyningstilsynet.

Når varmesituation i område øst er afklaret, vil der blive lagt et nyt langtidsbudget, som alt andet lige vil forventes at betyde, at taksterne vil kunne nedsættes i forhold til de nuværende høje takster, der er iværksat pr. 1. juli 2021.

Så længe det ikke er afklaret hvordan, og til hvilken pris, vi kan købe varmen, er det desværre ikke muligt at nedsætte taksterne.

Udfaldet af de forskellige juridiske sager, der er rejst imellem de stridende parter, er afgørende for, hvilket takstniveau vi ender op med.

Lolland Varmes bestyrelse arbejder for de bedste vilkår for Lolland Varmes kunder, og vi ser derfor også på mulige billigere alternativer til den varmeproduktion, som vil blive tilbudt Lolland Varme, når alle juridiske sager er afsluttet.

Status den 10. februar 2021

Lolland Varme er blevet fanget i en konflikt imellem REFA-MSK og Maribo Varmeværk/Sakskøbing Varmeselskab. Den varmeleveringsaftale Lolland Varme havde indgået med REFA-MSK er blevet opsagt, og dermed kan vi desværre ikke fastholde det prisniveau, som vi har stillet kunderne i udsigt, men det er ikke noget, vi har kunnet forhindre.

Årsagen til prisstigningen er, at Maribo Varmeværk, i modsætning til Sakskøbing Varme og Lolland Varme, ikke har indgået en fornyet aftale om levering af varme fra REFA-MSK. Hvis Maribo Varmeværk kommer med som varmeaftager fra REFA-MSK, vil Lolland Varme forvente at kunne holde en uændret varmepris.

Der arbejdes på at skaffe kunderne hos Lolland Varme den lavest mulige pris.

Prisen fra REFA-MSK er i øjeblikket 410 kr./MWh. Hvis denne prisstigning indregnes, vil det betyde en meromkostning på 189 kr./måned for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh.

Status den 8. februar 2021

Lolland Varme har en midlertidig aftale om levering af varme fra REFA MSK. Den pris, Lolland Varme skal betale for varmen, er noget højere end normalt. Prisstigningen vil ikke slå fuldt igennem for kunderne, da vi arbejder på en løsning, så stigningen jævnes ud over en årrække.

Jo kortere tid varmekonflikten varer, jo mindre vil vores kunder mærke det på prisen. Vi håber på en løsning, eventuelt midlertidig, hvor Maribo Varmeværk i lighed med Sakskøbing Varmeselskab aftager varme fra REFA MSK, så priserne for alle tre varmeselskaber kan komme ned i et fornuftigt niveau.

Det opstillede nødforsyningsanlæg i Maribo nedtages i løbet af uge 6/2021.

Status den 29. januar 2021:

Der leveres i øjeblikket varme fra REFA-MSK til vores fjernvarmekunder i område Øst via en tredjepartsadgang fra Maribo Varmeværk. Det er derfor besluttet at fjerne det nødanlæg, der blev installeret i Maribo i starten af januar måned, idet det vurderes, at forsyningssikkerheden for vores fjernvarmekunder nu er acceptabel.

REFA-MSK har den 22. januar 2021 indgået en varmeleveringsaftale med Sakskøbing Varmeselskab, således at varmeprisen er kommet ned på et nogenlunde niveau.

Lolland Varme følger sagen omkring varmekonflikten med Maribo Varmeværk tæt, men har desværre ikke så mange handlemuligheder som selskab lige nu og her. Vi kan kun håbe på en løsning, eventuelt midlertidigt, hvor Maribo Varmeværk i lighed med Sakskøbing Varmeselskab aftager varme fra REFA-MSK, således at kraftvarmeværket kan køre optimalt, og priserne for alle tre varmeselskaber kan komme ned i et fornuftigt niveau.

Vi arbejder på, at varmepriserne for vores kunder bliver så lave som muligt. Det er vores vurdering, at dette vil løse sig i løbet af en overskuelig tid, så vi undgår større prisstigninger på grund af varmekonflikten mellem REFA-MSK og Maribo varmeværk.

Status den 6. januar 2021:

Der er indgået aftale med Maribo Varmeværk om midlertidig varmeforsyning for kunder hos Lolland Varme. Det betyder, at det ikke vil være nødvendigt at tage nødforsyningsanlægget i brug pr. fredag d. 8. januar 2021.

Status den 5. januar 2021:

Lolland Varme har igangsat etablering af et nødforsyningsanlæg i industriområdet i Maribo for at sikre varmeforsyningen til de mere end 500 kunder i østområdet, der omfatter Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke.

Nødforsyningsanlægget sættes i drift fredag, den 8. januar 2021, da Maribo Varmeværk har nægtet at give adgang til, at Lolland Varme fra denne dato kan få leveret varme fra REFA-MSK i Sakskøbing.

Omkostningerne til at etablere og drifte anlægget er betydelige, blandt andet fordi der skal anvendes fyringsolie som brændsel. Der vil blive rejst erstatningskrav for disse meromkostninger, så vi forsøger at undgå, at kunderne hos Lolland Varme skal betale herfor.

Konflikten omkring varmelevering fra REFA-MSK har baggrund i, at REFA-MSK ikke kan fortsætte med at levere varme til en pris, der er lavere end omkostningerne til at producere varmen, hvorfor REFA-MSK har anmodet om en genforhandling af varmeleveringsaftalerne med varmeaftagerne Sakskøbing Fjernvarme, Maribo Varmeværk og Lolland Varme.