Priser og gebyrer

Her kan du finde priser for indeværende og foregående år fordelt på forsyningsarterne.

Gældende for 2024

Beskrivelse Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Betaling via girokort pr. gang 60,00 75,00
Udsendelse af fysisk regning pr. gang 15,00 18,75
Genudskrivning af regning1 pr. gang 40,00 50,00
Rykkerbrev – krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker1 pr. gang 100,00 100,00
Oprettelse af betalingsaftale1 pr. gang 140,00 140,00
Informationsskrivelse om oversendelse til SKAT1 pr. gang 100,00 100,00
Administrationsgebyr – indhentelse af cpr.nr. pr. gang 200,00 250,00
Fogedforretning, udkørende pr. gang 520,00 650,00
Fogedgebyr1 pr. gang 750,00 750,00
Lukning for vand og fjernvarme pga. manglende betaling1 pr. måler 620,00 620,00
Åbning for vand og fjernvarme inden for normal åbningstid pr. måler 496,00 620,00
Åbning for vand og fjernvarme uden for normal åbningstid pr. måler 1.170,00 1.462,50
Rykker vedrørende manglende rettidig indberetning af selvaflæsningskort3 pr. gang 100,00 125,00
Aflæsning af målere2 rekvireret af kunden eller som følge af gentagen manglende indberetning af måleraflæsning pr. gang 330,00 412,50
Forgæves kørsel pr. gang 200,00 250,00
Flytteopgørelse med selvaflæsning pr. gang 90,00 112,50
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg pr. gang 330,00 412,50
Ekstraordinær måleraflæsning med regning.
Ændring af tidligere årsafregning efter skønnet aflæsning. Gebyret benyttes i perioden april – december
pr. gang 210,00 262,50

1
Gebyret er fritaget for moms.

2
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand under 100 m³ afregnes til indeværende års takst.
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand over 100 m³ afregnes forholdsmæssigt.
Er det f.eks. 3 år siden, at vi har fået aflæsning, afregnes 1/3 til taksten for hvert af de 3 foregående år.

3
Det skønnede vandforbrug sættes til min. 170 m³/år for helårshuse og min. 70 m³/år for sommerhuse.

 

Morarente på forbrugsafgifter

Rentesats pr. 1/1-2024: 11,75% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Satsen reguleres 2 gange årligt – pr. 1/1 og 1/7.

 

Pr. 1. januar 2024

Lolland Vand A/S Enhed Takst u/moms Takst m moms
Vandpris ekskl. statsafgift pr. m³ 12,20 15,25
Afgift af ledningsført vand pr. m³ 6,37 7,96
Drikkevandsbidrag bortfalder pr. 31/12-2020
Samlet vandpris pr. m³ 18,57 23,21
Fast afgift pr. år 652,00 815,00

 

Tilslutningsafgifter Takst u/moms Takst m/moms
32-40 mm 18.223,18 22.778,98
50 mm 31.901,30 39.876,62
63 mm 47.499,21 59.374,01
75 mm 60.736,82 75.921,02
90 mm 91.149,44 113.936,80
110 mm 111.403,98 139.254,97
160 mm 160.507,07 200.633,83
Tilslutningsafgift for lejligheder, hvor der ikke hidtil har været særskilt vandmåler 1.055,51 1.319,39
Administrationsgebyr for varsel ved lukning 200,00 250,00
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.200,72 1.500,90
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 600,93 751,16

 

 

Pr. 1. januar 2024

Nakskov/Søllested Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 333,60 417,00
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,3336 0,4170
Transportbidrag pr. m³ 1,59 1,99
Fast afgift under 16.000 m2 pr. m² 28,24 35,30
Fast afgift erhvervsareal over 16.000 m2 (0-10.000 m2) pr. m² 18,24 22,80
Fast afgift erhvervsareal over 16.000 m2 (> 10.000 m2) pr. m² 13,24 16,55
Område øst (Bandholm,
Nørreballe, Østofte
og Stokkemarke)
Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 512,00 640,00
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,5120 0,6400
Transportbidrag pr. m³ 1,59 1,99
Fast afgift pr. m² 41,24 51,55
Gebyrer Takst u/moms Takst m/moms
Administrationsgebyr for varsel af lukning 200,00 250,00
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.200,72 1.500,90
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 600,93 751,16

 

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal betale et investeringsbidrag (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Boliger/Erhverv

Investeringsbidrag 10.125,00 12.656,25

 

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal ud over investeringsbidraget ligeledes betale et stikledningsbidrag pr. meter stikledning (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Ledningsdiameter i mm. Takst u/moms
kr. pr. m dobbeltrør
Takst m/moms
kr. pr. m dobbeltrør
20 608,00 760,00
25 608,00 760,00
32 608,00 760,00
40 760,00 950,00
50 860,00 1075,00
65 1.115,00 1.393,75
80 1,368,00 1710,00
100 1.620,00 2.025,00
125 1.975,00 2.468,75
150 2.430,00 3.037,50

Med stikledning menes ledning fra skel til hovedventil.

For stikledninger over 25 meter afregnes de første 15 meter til normal pris. De efterfølgende 10 meter betales af Lolland Varme A/S. Den resterende stikledningslængde over 25 meter afregnes til normal pris.

Der udbetales en fast erstatning på kr. 2.500,00, når fællesstik etableres på en eksisterende stikledning, uden at den eksisterende stikledning samtidig renoveres.

Som udgangspunkt etableres alle stikledninger ved gravearbejde.

Ovenstående gælder ikke fjernvarmeudbygningen.

 

 

Pr. 1. januar 2024

Lolland Spildevand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandafledningsbidrag pr. m³ 52,24 65,30
Fast bidrag pr. år 756,81 946,02
Vandafledningsbidrag for ejendomme uden måler med egen brønd pr. m³ 52,24 65,30
Nedslag for husstandspumpe jf. tinglysning pr. m³ -4,00 -5,00

 

Vandafledningsbidrag – hvis omfattet af trappemodel Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrug <500 m³ pr. år 52,24 65,30
Forbrug >500 m³ og <20.000 m³ (20% reduktion i 2018) pr. år 41,80 52,25
Forbrug >20.000 m³ (60% reduktion i 2018) pr. år 21,00 26,25

  Læs mere om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk.

 

Tilslutningsbidrag og bimåler Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Tilslutningsbidrag, ja til regn- og spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
62.716,38 78.395,48
Tilslutningsbidrag, ja til spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
37.629,83 47.037,29
Målerleje for bimåler. pr. år 135,94 169,92

 

Spildevandsafgifter Enhed Takst
For minirenseanlæg pr. m³ 0,83
For samletanke pr. m³ 2,34
For godkendte nedsivningsanlæg pr. m³ 2,67
For bundfældningstanke pr. m³ 6,34

 

Tømningsordning Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Trix- og septiktanke, normalbidrag pr. år 556,00 695,00
Forgæves kørsel pr. gang 600,00 750,00
Separat tømning (tømning efter forgæves kørsel) pr. gang 1.200,00 1.500,00
Tømning med traditionel slamsuger efter eget valg eller ved afbrudt tømning pr. gang 800,00 1.000,00
Tømning på aftalt tidspunkt inden for annonceret tømningsperiode pr. gang 900,00 1.125,00
Tillæg pr. m3 pr. m3 170,00 212,50
Tillæg for løft af dæksel over 25 kg pr. gang 200,00 250,00

 

Aflevering af husspildevand og slam til renseanlæg Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Husspildevand fra samletanke pr. m³ 44,82 56,03
Slam fra septiktanke og andet spildevand/slam pr. m³ 137,93 172,41
Administrationsgebyr pr. gang 100,00 125,00