Nyheder » 18. maj 2022

Uændret serviceniveau for kunder med elektroniske varmemålere!

Radiator

Orientering om elektroniske varmemålere
Lolland Varme A/S er i gang med udskiftning af gamle varmemålere til elektroniske varmemålere. Medio marts 2022 er der udskiftet ca. 72% af målerparken. Resten forventes udskiftet inden udgangen af 2023.

Der arbejdes på at etablere et antennenetværk til fjernaflæsning med dagsværdier. Når dette netværk er etableret, vil dagsaflæsningerne fremgå af ”Min side”. Netværket forventes at stå klar primo 2023.

Måleren er forsynet med en lille sender, som sikrer, at dit forbrug automatisk indrapporteres til Lolland Varme A/S. Dermed undgår vi helt at ulejlige dig ved måleraflæsning. Senderens udstråling og sendeeffekt er ganske ufarlig, og kan sammenlignes med andre apparater, som findes i de fleste husstande i dag f.eks. TV, fjernbetjeninger, PC’ere m.v.

Hold dig orienteret om dit forbrug allerede nu
Lolland Varme A/S aflæser på nuværende tidspunkt de elektroniske varmemålere med en DriveBy løsning. Det vil sige, at vores montør kører forbi din adresse med en computer i bilen, som indhenter dataene.

Fremadrettet, ind til antennenetværket er i drift, vil vi sørge for at aflæse målerne i følgende måneder:
Januar, februar, marts, april, juni, august, september, oktober, november og december.

Aflæsningerne vil blive lagt tilgængelig medio den aktuelle måned via ”Min side”.

Ejers ansvar
Normalt er et fjernvarmeanlæg problemfrit, men sommetider kan der opstå problemer:

  • Fastsiddende eller defekt termostatventil.
  • Afbrudt eller defekt cirkulationspumpe.
  • Anlæggets filter kan være tilstoppet.
  • Utæthed et sted i fjernvarmeanlægget.

Det er til enhver tid dit ansvar, som ejer, at holde øje med egen installation, og det anbefales, at du selv følger dit forbrug ved at aflæse måleren oftere. Jævnlige tjek af dit forbrug sparer ærgrelser ved en ekstra regning.

Lolland Varme A/S overvåger ikke installationerne, og det kan ikke forventes, at vi automatisk kontakter kunder med uregelmæssigt forbrug.

Hvis du oplever et øget forbrug eller andre problemer med din fjernvarmeinstallation, anbefaler vi, at du kontakter en aut. VVS-installatør, der har Fjernvarmens Serviceordning (et særligt certifikat).