Her graver vi

Nakskov – Klimatilpasning Østre Allé, Fastings Allé og Bresemanns Allé

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Arbejdet er første af 4 etaper af kloaksepareringen i det nordøstlige Nakskov. Der udføres en etape pr. år, så hele projektet ikke afsluttes før 2025. Området afgrænses af Bresemanns Allé mod syd, Stormarks Allé mod nord, Løjtoftevej mod vest og skolevej mod øst. Ole Kirks Allé er separatkloakeret og der forventes ikke at skulle ske yderligere på Ole Kirks Allé.

Anlægsarbejdet starter op i forår 2022 på Fastings Allé øst og Bresemanns Allé.

Arbejdet er beskrevet i Lolland Kommunes klima- og spildevandsplan og Lolland Spildevand A/S er pålagt at udføre arbejdet.

Projekteringsarbejdet er startet op i 2021, hvor der er udført mange supplerende undersøgelser af det eksisterende ledningsanlæg og jordbundsforholdene.

Sideløbende med at Fastings Allé øst, og Bresemanns Allé separat kloakeres, skal der projekteres på næste års etape, så det sikres at det er nyeste viden arbejdet udføres efter.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Bresemanns Allé og Fastings Allé vil blive direkte berørt. Her ud over vil vejene omkring Bresemanns Allé og Fastings Allé blive indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet udføres fra uge 17 og afsluttes i november 2022.
Se link under opdateringer for mere udførlig tidsplan.

Adgangsforhold

Under gravearbejdet vil berørte veje blive spærret for gennemkørsel.
De berørte veje er: Bresemanns Allé, Teglgårdvej og Fastings Allé.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - telefon 72 30 11 11.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, 54 67 67 67.

Entreprenører

Projektet vil blive udført af entreprenørfirmaet Würtz Gruppen

Projektpræsentation

Opdateringer

Grundet ledningsforhold i vej og fortov lægges ny regnvandsstik i samme tracé som spildevandsstik. Der kan være tilfælde, hvor dette kan fraviges; eksempelvis hvis fremkommeligheden er svær (stor hæk, støttemur eller lignende).

Planerne for det kommende arbejde:
Der graves spildevands- og regnvandsledning fra Bresemanns Allé 28B og op mod Løjtoftevej.

Se billeder fra projektet

Byggepladsen indrettes fra den 19 april 2022 og er beliggende på hjørnet af Ole Kirks Allé og Ringvejen.

Der vil fra uge 17 blive opsat afspærring på Bresemanns Allé og opgravning påbegyndes.

Der vil herefter være spærret for gennemkørsel indtil gravearbejdet er udført.