Her graver vi

Nakskov – Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Kort anlægsprojekt Ringvejen og Østre Allé

Hvorfor?

Arbejdet er anden af 4 etaper af kloaksepareringen i det nordøstlige Nakskov. Der udføres én etape pr. år, så hele projektet afsluttes i 2025.
Området afgrænses af Bresemanns Allé mod syd, Stormarks Allé mod nord, Løjtoftevej mod vest og Skolevej mod øst.
Ole Kirks Allé er separat kloakeret, og der forventes derfor ikke at skulle ske yderligere her.

Arbejdet er beskrevet i Lolland Kommunes klima- og spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er pålagt at udføre arbejdet.
Projekteringsarbejdet er startet op i 2021, hvor der er udført mange supplerende undersøgelser af det eksisterende ledningsanlæg og jordbundsforholdene.

Sideløbende med at Ringvejen og Østre Allé separat kloakeres, skal der projekteres på næste års etape, så det sikres, at det er nyeste viden, arbejdet udføres efter.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Ringvejen og Østre Allé vil blive direkte berørt. Den sydligste del af Ole Kirks Allé vil ligeledes blive berørt

Her ud over vil vejene omkring Ringvejen og Østre Allé blive indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet forventes påbegyndt i marts 2023 og forventes afsluttet ultimo november 2023.

Adgangsforhold

Vejene vil blive lukket helt eller delvist og der etableres omkørsel, hvor der graves.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - tlf. 72301111.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, tlf. 54676767.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.