Her graver vi

Nakskov – Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Kort anlægsprojekt Ringvejen og Østre Allé.

Hvorfor?

Arbejdet er anden af 4 etaper af kloaksepareringen i det nordøstlige Nakskov. Der udføres én etape pr. år, så hele projektet afsluttes i 2025.
Området afgrænses af Bresemanns Allé mod syd, Stormarks Allé mod nord, Løjtoftevej mod vest og Skolevej mod øst.
Ole Kirks Allé er separat kloakeret, og der forventes derfor ikke at skulle ske yderligere her.

Arbejdet er beskrevet i Lolland Kommunes klima- og spildevandsplan, og Lolland Spildevand A/S er pålagt at udføre arbejdet.
Projekteringsarbejdet er startet op i 2021, hvor der er udført mange supplerende undersøgelser af det eksisterende ledningsanlæg og jordbundsforholdene.

Sideløbende med at Ringvejen og Østre Allé separat kloakeres, skal der projekteres på næste års etape, så det sikres, at det er nyeste viden, arbejdet udføres efter.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Ringvejen og Østre Allé vil blive direkte berørt. Den sydligste del af Ole Kirks Allé vil ligeledes blive berørt.
Her ud over vil vejene omkring Ringvejen og Østre Allé blive indirekte berørt.

Hvornår?

Arbejdet forventes påbegyndt medio april 2023 og forventes afsluttet primo december.
Mere detaljeret tidsplan vil blive lagt op.

Adgangsforhold

Vejene vil blive lukket helt eller delvist, og der vil blive etableret omkørsel, hvor der graves. Det vil derfor, i kortere eller længere perioder, ikke være muligt at komme til sin ejendom med bil. Der vil dog være adgang til sin ejendom gående.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Thomas - tlf. 72301111.
Spørgsmål vedrørende påbud og spildevandsplan er Lolland Kommune, tlf. 54676767.

Entreprenører

Der er indgået aftale med MSE Entreprise A/S til at løse opgaven.

Projektpræsentation

Opdateringer

Kortvarige afbrydelser for vand

I forbindelse med renovering af drikkevandsledninger på Ringvejen, påbegyndes omkoblinger af vandstikledninger fra den nuværende til den nye vandledning, som er etableret i vejarealet.

Drikkevandsstik fra alle ejendomme forlænges ud til den ny hovedledning i vejarealet.

Arbejdet forventes at udføres i perioden uge 46-50.

Vi vil tilslutte den nye stikledning uden for huset ca. ved den eksisterende stophanes placering, som vil blive markeret af Lolland Vands egne smede. Ny stophane etableres i det fremtidige fortov.

I forbindelse med ledningsarbejdet vil der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.  Ved de store planlagte afbrydelser vil Lolland Forsyning A/S varsle afbrydelsen pr. sms til de berørte beboere.

Hvis du ikke tidligere har modtaget en sms fra os, kan du tilmelde dig vores SMS-service via Lolland Forsynings hjemmeside www.lollandforsyning.dk eller ved at kontakte os på tlf. 7230 1111.

Der kan også forekomme kortvarige og pludselige vandafbrydelser, som vi beklageligvis ikke har mulighed for at orientere om.

Efter en vandafbrydelse er der risiko for misfarvning af vandet. Vi opfordrer til, at man alene åbner en enkelt vandhane (gerne udendørs), og lader den løbe, til vandet er klart, hvorefter vandet kan benyttes.

Det anbefales ikke at anvende vaskemaskine, opvaskemaskine og lign. inden for normal arbejdstid.

Vi skal IKKE have adgang til selve boligen og arbejdet udføres UDEN omkostninger for dig som ejer.

Vi håber på din forståelse, og vi vil bestræbe os på at udføre arbejdet til mindst mulig gene for beboerne i området.

Krydset Fastings alle og Østre alle vil være spærret til og med uge 44.

I forbindelse med fjernvarmearbejdet må der forventes trafikale gener i krydset Løjtoftevej/Ringvejen i morgen tirsdag den 24. oktober i tidsrummet kl. 08.00 – 16.00.

Fra onsdag den 11. oktober 2023 og frem til og med den 27. oktober 2023 vil Østre Allé, i området omkring Fastings Allé, være lukket for trafik. Det betyder, at man ikke kan sætte børn af i dette område, og vi henviser derfor til de omkringliggende veje eller Svinglen. Man må IKKE benytte personaleparkeringen som afsætningssted.

Eleverne vil kunne gå eller cykle til skole via personaleparkeringen, blot man viser hensyn til trafikken og hinanden.

Der arbejdes på at etablere et midlertidigt fodgængerfelt for elever, som skal krydse Østre Allé i umiddelbar nærhed af personaleparkeringsområdet.

Skolepatruljen, som normalt befinder sig på Østre Allé, vil tage opstilling i området omkring Løjtoftevej/Østre Allé og stisystemet i den ovennævnte periode.

Der appelleres til, at der vises særlige hensyn i denne periode og at man kører hjemmefra i god tid.

Arbejdet skrider planmæssigt frem. Der dukker mindre forhindringer og uforudsete forhold op ind imellem, men de bliver håndteret løbende af projektgruppen, så projektet ikke bliver forsinket.

På Østre Alle er første ledning (spildevandsledningen på 400 mm i diameter) lagt fra Ringvejen til Karbergs Allé, og graveholdet starter op på anden ledning (regnvandsledningen på 1000 mm i diameter) fra Ringvejen og hen til Karbergs Allé.

Kloakkerne på Østre Allé er lidt udfordrende, da de har fald i hver sin retning. Spildevandet løber mod syd og regnvandet løber mod nord og ender i den nye sø i Svingelen.

Ringvejen har haft god fremdrift på kloakledningerne på 800 mm og 200 mm og er nu cirka halvvejs. Når kloakanlægget på Ringvejen er færdig, skal arbejdet med udskiftning af drikkevandsledningen og opgraderingen af fjernvarmeledningen i gang.

Arbejdet med udskiftning af stikledninger (ledningerne fra hovedledningen og ind på privat grund) er også kommet godt i gang. Her oplever vi, at det kan være nødvendigt at spørge beboere om deres kloakforhold for at sikre, at arbejdet laves korrekt.

På torsdag bliver der igen fræset i vejene, så de bliver ujævne og svære at køre på. Arbejdet er så langt, at det bliver nødvendigt at fræse længere for at kunne komme videre.

Billeder fra projektet: 1 2 3

Gravearbejdet omkring Ringvejen og Østre Allé er godt i gang (rød linje), og det har selvfølgelig en påvirkning på, hvilken vej man kan komme til og fra Stormarkskolen den kommende tid.

Fortovet på sydsiden af Ringvejen (lige nr.) holdes fri, så gående kan færdes der (blå linje). Fortovet på vestsiden af Østre Allé (lige nr.) holdes fri, så gående kan færdes der (blå linje). Se kort

Det vil være muligt, at gående kan krydse Ringvejen ved krydset Ringvejen/Østre Allé. Netop i dette kryds vil der, mandag og tirsdag i denne uge (uge 33), stå en person fra entreprenørfirmaet og guide fodgængere, så de kommer godt over vejen.

Elever på Karbergs Allé og Fastings Allé kan komme til skolen via Østre Allé eller Løjtoftevej. Denne adgang ændrer sig dog, jo længere arbejdet på Østre Allé rykker op mod Løjtoftevej.

Husk altid ☝🏻:

  1. At have øjenkontakt med maskinføreren, inden byggepladsen krydses 👀
  2. At trække cyklen ved færdsel på fortovet 🚴🏻‍♀️

Der er kommet godt gang i arbejdet med at etablere nye kloakker igen efter sommerferien.

Vejene er fyldt godt op med gravemaskiner og lastbiler, der flytter rundt på jorden for at få etableret de nye kloakker.

For at kunne hjælpe forgængere og cyklister bedst muligt forbi de farlige maskiner, bestræber vi os på at holde det sydlige fortov (lige husnumre) frit.
Det vil være vanskeligt, når der skal graves stik til sydsiden, men vi forsøger bedst muligt.

Se billeder fra arbejdet: 1 2 3 4

Projektet følger fortsat tidsplanen.

I dag er vejenes asfaltbelægning blevet fræset i stykker for, at arbejdet med at grave op til de nye ledninger kan starte op.

I det omfang det er muligt, vil man fortsat have adgang til sin ejendom med bil, men man skal være opmærksom på, at man skal køre efter de ændrede forhold, og at man selv har en del af ansvaret for, hvordan man kører, når man kører ind i området.

Når der graves op, så det blokerer til en ejendom, er vi selvfølgelig opmærksom på, om der holder biler i indkørslen, som skal ud inden, der spærres helt af.

Se billede 1 og 2 fra dagens arbejde.

Ringvejen og Østre Allé vil, fra uge 31, blive spærret og udført anlægsarbejde i henhold til nedenstående:
MSE beboerinfo
Afspærringsplan

I uge 29 og 30 afvikles sommerferie, hvorfor der vil være begrænset aktivitet.

Der tages i videst muligt omfang hensyn til beboerne på de to veje.
På grund af anlægsarbejdets omfang må det forventes, at kørsel i bil til ejendommene kun er muligt i begrænset omfang.

I dag torsdag bliver det store hul i krydset Ringvejen/Østre Allé dækket til og i morgen fredag bliver den ene af de to store brønde sat i jorden, hvorefter de påbegynder etablering af rør.

Vi forventer at den nye pumpestation er oppe og køre i uge 27 og retablering omkring pumpestation færdiggøres.

Fra på mandag d. 26. juni og to uger frem, spærres krydset Ringvejen og Østre Allé for al kørende trafik. Der vil dog være adgang for gående på fortovet.

Pumpestationen er sat og det sidste arbejde omkring den er i gang.

Spildevandbrønden, der skal modtage spildevand fra Ringvejen og Østre Allé er sat. Fra brønden lægges der ledninger ud mod begge veje.
Herefter opstartes etablering af regnvandsledning mod Teglgårdsvej.

Entreprenøren vil gerne i kontakt med vejens beboere i forbindelse med entreprenørens gravning for stik.
Dette for at være sikker på hvilken dybde og den nøjagtige placering af det nuværende stik på grunden.
Den nemmeste måde at kontakte entreprenøren på er at kontakte folkene på pladsen.

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet op.

De gule lodrette sider, der sidder på hver side af hullerne, kaldes gravekasser, og de er med til at gøre arbejdet sikkert for dem, der udfører arbejdet.

Vi er klar over, at arbejdet forvolder en del gener – også i nabolaget. Det beklager vi, men vi håber på forståelse.

Se billeder fra projektet:
1 2 3

Info til berørte beboere på Ringvejen, Ole Kirks Allé og Teglgårdsvej:

Klik her

Byggepladsen vil være beliggende på hjørnet af Ole Kirks Allé og Ringvejen.

Gravearbejdet påbegyndes enten ultimo uge 17 eller primo uge 18.

Nye stikledninger til regnvand og spildevand:
Ny stikledning til spildevand vil blive koblet på ejendommens eksisterende stikledning.
Ny stikledning til regnvand vil blive etableret i samme rende som spildevandsstikledningen og placeres til venstre for spildevandsstikledningen (set fra vejen).

Der vil, i hele anlægsperioden, være arbejdskørsel i hele projektområdet.

Det vil ikke være muligt at foretage standsning eller parkering indenfor det spærrede område i anlægsperioden.

 

Arbejde på Ringvejen:
Anlægsarbejdet påbegyndes mellem Østre Allé og Teglgårdsvej. Arbejdet fortsættes herfra på Ringvejen mod Løjtoftevej.
Der skal, på Ringvejen, etableres en pumpestation, der skal sørge for, at spildevandet kommer væk fra området. Pumpestationen skal placeres i det sydøstlige hjørne af Ringvejen 37.

Når arbejdet med regn- og spildevandsledningerne er færdige, påbegyndes etablering af nye drikkevandsledninger og fjernvarmeledninger på Ringvejen.

 

Arbejde på Østre Allé:
Anlægsarbejdet på Østre Allé påbegyndes når etableringen af regnvands- og spildevandsledninger på Ringvejen er færdige.