Viden om drikkevand

I Danmark finder man noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Sammenlignet med mange andre lande er den samlede kvalitet af drikkevand i Danmark rigtig god.

Det skyldes, at der i Danmarks undergrund er store grundvandsmagasiner, og at jordlagenes sammensætning gør, at regnvandet bliver renset effektivt, når det siver ned igennem jorden til grundvandet.

Inden drikkevandet fosser ud af vandhanen, har det været igennem en række processer. Vandets vej fra grundvand til drikkevand kan opdeles i 3 kategorier – indvinding, behandling og distribution.

Indvinding

Grundvandet pumpes op fra vandboringer, der ligger rundt om i naturen. Alle vandforsyninger forsøger at holde vandboringerne godt beskyttet mod forurening.

Behandling

Når grundvandet er pumpet op, skal det sikres, at det lever op til de krav, som myndighederne i Danmark stiller til kvaliteten af drikkevand.

  • Først iltes vandet, for at det kan behandles, og lugten fra det naturlige indhold af svovlbrinte forsvinder
  • Herefter sendes vandet gennem store sandfiltre, der tilbageholder jern, mangan og ammonium
  • Vandet ledes videre til rentvandstanken, hvor det er klar til at blive pumpet ud til forbrugerne

Distribution

Det rene drikkevand pumpes ud til forbrugerne gennem et flere hundrede kilometer langt ledningsnet.

FRA GRUNDVAND TIL DRIKKEVAND

RENT DRIKKEVAND ER IKKE EN SELVFØLGE

Stort set alt vores drikkevand kommer fra det rene grundvand. Hvis vores grundvand bliver forurenet, går det ud over kvaliteten af vores drikkevand.

Udover at vi får dårligere drikkevand, vil det også blive dyrt. Hvert år bliver drikkevandsboringer lukket på grund af forurening, og de skal erstattes af nye vandboringer og -ledninger. Det koster en vandforsyning mellem 1 og 5 millioner kroner at etablere en ny vandboring. Med tiden vil det blive sværere at finde vandressourcer til de nye vandboringer.

Alt, hvad vi gør, påvirker naturen.

Vores grundvand er truet, og derfor skal vi passe godt på det. 2/3 af Danmark er dækket af landbrug, og 10 % er dækket af byer, veje, og tekniske anlæg.

Landbruget bruger gødning og sprøjtegifte, som giver risiko for forurening af grundvandet. Sprøjtegifte kan også komme fra haver, gårdspladser, stier, grønne anlæg og nedgravede dunke og affald, som kan være svære at finde.

Under mange byer er grundvandet forurenet med miljøfremmede stoffer fra industri og tankanlæg. Andre steder er det gamle lossepladser og nedgravede rester af gift, som truer grundvandet.

Indvindingen af vand påvirker også naturen. Mange steder er moser, kildevæld og vandløb påvirket af indvindingen. Hvis vi indvinder for meget vand, kan kvaliteten af grundvandet også blive forringet.

MILJØFREMMEDE STOFFER TRUER VORES GRUNDVAND

BESKYT DRIKKEVANDET

Hvis vi fortsat vil have rent og friskt drikkevand, der kommer fra grundvandet, kræver det, at vi passer på det.

Vi skal:

  • undgå sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes og indvindes
  • rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet
  • lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet
  • indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen
  • sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan