Refusion ved vandspild

Som udgangspunkt har du som grundejer selv ansvar for at kontrollere, at der ikke foregår vandspild på ejendommen. Der er i loven ikke fastsat regler om fradrag i vandafledningsbidraget i tilfælde af brud på en ejendoms vandforsyningsanlæg.

REFUSION

Er uheldet ude, og har du haft et stort vandforbrug på grund af et brud på en skjult fast vandinstallation, så har du mulighed for at få en del af vandafledningsbidraget refunderet, jf. Betalingsvedtægten for spildevandsanlæg m.v. i Lolland Kommune.

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå refusion på vandafledningsbidraget/spildevandsafgift:

  • Grunden til spildet skal være fundet, og spildet skal være stoppet.
  • Grunden til spildet skal kunne dokumenteres af den håndværker, som har repareret skaden.
  • Der kan søges om eftergivelse på vandafledningsafgiften for den del af vandforbruget, som er merforbrug på grund af skjult rørskade, som ligger over gennemsnittet af de sidste 3 års forbrug tillagt 50 %, dog vil der minimum blive opkrævet for 150 m³ for helårsejendom og 70 m³ for fritidshuse/sommerhuse.
  • Der kan kun ske en refusion af vandpris/vandafgift for boligejendomme. Denne refusion gives i forhold til gældende regler fra SKAT, dvs. at det samlede forbrug inkl. vandspild skal være højere end 300 m³ plus normalforbruget.  Virksomheder, institutioner, foreninger m.v. kan således ikke få refusion.

ANSØGNINGSSKEMA

Du kan ansøge om refusion af vandspild ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet vedlagt relevante bilag, som beskrevet i skemaet.